Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προωθήθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, με το οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ που αφορά ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προωθήθηκε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, με το οποίο η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2000/31/ΕΚ που αφορά ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτερική αγορά. Το ΠΔ που καθιερώνει την αρχή της εσωτερικής αγοράς, εστιάζει σε πέντε τομείς, οι οποίοι είναι:

  • ο προσδιορισμός της νομικής έννοιας της εγκατάστασης, με τον οποίο αίρεται η νομική αβεβαιότητα σχετικά με το κριτήριο της πραγματικής άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας,
  • ο προσδιορισμός των εμπορικών επικοινωνιών,
  • η ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων,
  • η ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών και
  • η εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισμό των διαφορών, τα μέσα έννομης προστασίας και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.