Τα τελευταία χρόνια το λιανεμπόριο αντιμετώπισε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των κουπονιών από προωθητικές ενέργειες, που το επιβάρυναν όμως, με ένα αντίστοιχα αυξανόμενο διαχειριστικό κόστος. Η ανάγκη για την αποδοτική διαχείριση των κουπονιών οδήγησε στη σύσταση ομάδας εργασίας στο πλαίσιο του ECR Hellas, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέλο αποτελεσματικής διαχείρισης και να παρέμβει στη δημιουργία ενός σχετικού θεσμικού πλαισίου, με σημαντικά οφέλη για το ελληνικό λιανεμπόριο.

Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία εκπτωτικών κουπονιών, η οποία μάλιστα αυξάνεται συνεχώς. Κάθε χρόνο οι προμηθεύτριες εταιρείες εκτυπώνουν και κυκλοφορούν περί τα 250 με 300 εκατομμύρια τεμάχια τυπωμένων εκπτωτικών κουπονιών, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του ECR.

Από αυτά τα κουπόνια περίπου τα 23 εκατομμύρια τεμάχια -δηλαδή, περίπου το 10% του συνόλου- εξαργυρώνονται στα λιανεμπορικά καταστήματα. Η αξία των κουπονιών -τα οποία εν τέλει εξαργυρώνουν οι καταναλωτές- ανέρχεται σε ένα ποσό του ύψους των 23-27 εκατ. Ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά την αξία ανά κουπόνι, αυτή κυμαίνεται από 0,10 ευρώ μέχρι και αρκετά ευρώ, με μέση αξία περίπου το 1 ευρώ ανά κουπόνι. Είναι αξιοσημείωτο πως μόνο τον τελευταίο χρόνο ο όγκος των τεμαχίων των κουπονιών προσαυξήθηκε, όπως υπολογίζεται, κατά 7%, ενώ η αξία τους κατά 25%.

Η αυξανόμενη κίνηση των προωθητικών ενεργειών, μέσω των εκπτωτικών κουπονιών, δημιουργεί ένα σημαντικό κόστος που επιβαρύνει τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Συγκεκριμένα, οι 23 εκατομμύρια εξαργυρώσεις αντιστοιχούν σε 23 εκατομμύρια καταγεγραμμένες συναλλαγές. Η διαχείριση των κουπονιών που έπεται των εξαργυρώσεων, με σκοπό την πληρωμή τους, επιβαρύνει και τους λιανέμπορους και τους προμηθευτές συνολικά με περίπου 250 χιλιάδες ώρες διαχειριστικής εργασίας.

Αναγνωρίζοντας τη σχετική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, το ECR Hellas ανέλαβε πρωτοβουλία για την επίλυση του προβλήματος. Έτσι, δημιουργήθηκε στο πλαίσιό του μία ομάδα εργασίας, με σκοπό τη μελέτη προτάσεων, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαχείριση των εκπτωτικών κουπονιών στην ελληνική αγορά. Η ομάδα εργασίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως ήταν απαραίτητη μία παρέμβαση που θα οδηγούσε στη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, το οποίο έπρεπε να καλύπτει τις συναλλαγές και δη τις ηλεκτρονικές.

Το αποτέλεσμα της εργασίας που ακολούθησε ήταν ακριβώς η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου για την εναλλακτική ηλεκτρονική διαχείριση των κουπονιών, η οποία ουσιαστικά βασίζεται σε δύο παρεμβάσεις: Αφενός στη δημιουργία του πρότυπου κουπονιού και αφετέρου, στην έγκριση και θεσμοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μιας πρακτικής, σύμφωνα με την οποία τα ηλεκτρονικά αρχεία καταστάσεων αποτελούν και φορολογικά αποδεκτά δικαιολογητικά.

Η νέα εναλλακτική διαδικασία
Η προτυποποίηση του κουπονιού ουσιαστικά αποτελεί μία συλλογή κανόνων, οι οποίοι, όπως συμφωνήθηκε από τις προμηθεύτριες και τις λιανεμπορικές εταιρείες, θα ακολουθούνται, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ηλεκτρονική διαχείριση. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν τη δημιουργία προτύπων για τους διαφορετικούς τύπους κουπονιών που κυκλοφορούν στην αγορά μας (εικόνα 1), την κωδικοποίηση κάθε κουπονιού με γραμμικό κώδικα (barcode), με βάση το πρότυπο του ΕΑΝ-13 (εικόνα 2), όπως άλλωστε και κανόνες έκδοσης, διακίνησης και ελέγχου των εκπτωτικών κουπονιών.

Η νέα εναλλακτική διαδικασία διαχείρισης των κουπονιών προβλέπει την ηλεκτρονική ενημέρωση των λιανεμπορικών επιχειρήσεων από τους προμηθευτές-εκδότες των κουπονιών, τη χρήση του barcode για το scanning καθενός κουπονιού και, επομένως, τη σύνδεσή του με συγκεκριμένο κωδικό προϊόντος στο σημείο πώλησης, και την αποστολή αναλυτικού report στις προμηθεύτριες εταιρείες από τις λιανεμπορικές εταιρείες, σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα, ώστε να γίνεται η πληρωμή των παρεχόμενων εκπτώσεων.

Προκειμένου, όμως, να είναι δυνατή η καταστροφή των «σωμάτων» των εκπτωτικών κουπονιών, τα οποία αποτελούν φορολογικά στοιχεία, ήταν απαραίτητη και μια αντίστοιχη παρέμβαση στο φορολογικό πλαίσιο.

Έτσι, με την υπουργική απόφαση υπ αριθμόν ΠΟΛ 1051/21.3.06, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών «λαμβάνοντας υπ‘ όψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες του σύγχρονου εμπορίου και για λόγους διευκόλυνσης των συναλλασσομένων, ενέκρινε τη μη φύλαξη του σώματος των κουπονιών, με την προϋπόθεση ότι ο λιανέμπορος θα αποστέλλει στον εκδότη ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα περιέχει όλα τα αναλυτικά δεδομένα, ώστε να δικαιολογείται η έκδοση του αντίστοιχου πιστωτικού».

Η εν λόγω υπουργική έγκριση ουσιαστικά ορίζει πως η αναλυτική ηλεκτρονική κατάσταση αποτελεί και φορολογικά αποδεκτό δικαιολογητικό για την έκδοση του αντιστοίχου πιστωτικού τιμολόγιου από τον προμηθευτή-εκδότη προς το λιανεμπόριο. Σημειώνουμε πως η απόφαση του υπουργείου δεν αναιρεί την υπάρχουσα διαδικασία.


Πλεονεκτήματα και οφέλη
Η προτεινόμενη εναλλακτική λύση έτυχε πολύ θετικής ανταπόκρισης από την αγορά, κυρίως εξαιτίας της απτής ωφέλειας που δημιουργεί και για τις λιανεμπορικές και για τις προμηθευτικές επιχειρήσεις. Τα οφέλη είναι ασφαλώς μεγαλύτερα για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις, καθώς αυτές είναι που επιβαρύνονται με το υψηλότερο διαχειριστικό κόστος.

Υπολογίζεται, λοιπόν, πως τα συνολικά οφέλη του σχετικού κλάδου -εφόσον υιοθετήσουν όλες οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις την εναλλακτική ηλεκτρονική διαχείριση- θα είναι της τάξης των 1,9 με 2,1 εκατ. ευρώ μόνο από τη μείωση των χαμένων σήμερα παραγωγικών ωρών του λιανέμπορου. Και πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή αντιστοιχεί στο 70% περίπου του συνολικού κόστους της παραδοσιακής διαδικασίας.

Η νέα διαδικασία απαλλάσσει τον λιανέμπορο από τις μη παραγωγικές ώρες, που ήταν υποχρεωμένος να αφιερώνει στη διαχείριση των κουπονιών. Κι αυτό γιατί τώρα η διαδικασία εκκαθάρισης είναι απλή και γρήγορη, καταργεί τα κόστη της αποθήκευσης και της μεταφοράς των κουπονιών (η τελευταία γινόταν με courier), ενώ πλέον ο λιανέμπορος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τα αναμενόμενα πιστωτικά τιμολόγια σε επίπεδο είδους, με συνέπεια τον ορθότερο υπολογισμό του εμπορικού περιθωρίου ανά κατηγορία.

Είναι, επίσης, δεδομένο πως ο χρόνος πληρωμής του πιστωτικού τιμολογίου της λιανεμπορικής επιχείρησης μειώνεται δραστικά, από τις 72 ημέρες κατά μέσο όρο, στις 30 ημέρες και μελλοντικά πιθανώς ακόμα και κάτω από τις 15 ημέρες.

Παράλληλα, ο μεν προμηθευτής διασφαλίζεται όσον αφορά στη σωστή εξαργύρωση των παρεχόμενων εκπτώσεων, η δε διαδικασία εκκαθάρισης είναι γρήγορη, απλή και διαφανής.

Πέρα από τα προαναφερόμενα, η δημιουργία της υποδομής που περιγράψαμε θέτει τις βάσεις για την παροχή μελλοντικά προηγμένων υπηρεσιών προς όφελος των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων – και τέτοια υπηρεσία μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η στατιστική κι όχι μόνο αξιολόγηση της συλλεγόμενης πληροφορίας.

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης συνεργασίας στον κλάδο του λιανεμπορίου αποτελεί ένα ιδανικό παράδειγμα, σχετικά με το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αποκομίζουν οφέλη ως αποτέλεσμα των συλλογικών τους παρεμβάσεων, οι οποίες αφενός ανασχεδιάζουν τις συνεργατικές διαδικασίες των δύο πλευρών της αγοράς και αφετέρου, ωθούν στην ανανέωση του θεσμικού και του νομοθετικού πλαισίου.

Info
Ο κ. Λευτέρης Κιοσές είναι διδάκτωρ στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονική ιδιότητα με την οποία συμμετείχε στην αρμόδια ομάδα εργασίας του ECR Hellas, που ασχολήθηκε με το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των κουπονιών.