Αυξημένες πωλήσεις και μειωμένες ζημίες κατέγραψε το 2021 η EMFI (πρώην ΕΒΓΑ), ενώ παράλληλα ο δανεισμός της μειώθηκε κατά 1,78 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 1,9 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το περασμμένο έτος. Ειδικότερα, οι καθαρές πωλήσεις της χρήσης 2021 ανήλθαν σε 32,29 εκατ. ευρώ, έναντι 27,53 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2020, αυξημένες κατά 17,3%, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4,21 εκατ. ευρώ, έναντι 3,70 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε ζημίες ύψους 2,38 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,44 εκατ. το 2020, ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους ανήλθε σε ζημίες 3,58 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 4,18 εκατ. το 2020. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο για την επίτευξη νέας αναδιάρθρωσης των δανείων της, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι η νέα συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες θα έχει θετική έκβαση.

Θανάσης-Κύρος Φιλίππου, πρόεδρος, EMFI

Η κυβερνοεπίθεση του Απριλίου του 2021
Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, τον Απρίλιο του 2021 η EMFI δέχθηκε κυβερνοεπίθεση, η οποία προκάλεσε ιδιαίτερες αρρυθμίες στη λειτουργία της, αλλά και σημαντικές επιβαρύνσεις στο κόστος της. Ωστόσο, με σωστή διαχείριση αλλά και επενδύσεις στην μηχανογραφική της οργάνωση, η εταιρεία κατάφερε σύντομα να ανακάμψει από την κυβερνοεπίθεση.

Ανάπτυξη του επώνυμου παγωτού ΜΕΝΝΕ και επένδυση σε παραγωγή ενέργειας
Για το 2022, οι στόχοι και οι προσδοκίες της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων η περαιτέρω ανάπτυξη του επώνυμου παγωτού MENNE σε αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, η ανάπτυξη επιπλέον επώνυμων προιόντων γλυκιάς ζύμης τόσο ιδίας παραγωγής όσο και εμπορευόμενων, η προσπάθεια για περαιτέρω αυξητική πορεία των πωλήσεων της εταιρείας τόσο μέσω της υφιστάμενης πελατείας, όσο και μέσω ανάπτυξης νέων συνεργασιών, σε αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού, η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του ομολογιακού και κοινοπρακτικού δανείου της εταιρείας, η βελτίωση του κόστους παραγωγής και η αναπροσαρμογή της εμπορικής πολιτικής, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία, αλλά και να εξισορροηθεί η παράλληλη αύξηση του ενεργειακού κόστους, των μεταφορικών και του κόστους των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, η επένδυση σε παραγωγή ενέργειας (net metering) στην έδρα της εταιρείας, με σκοπό τη διαχείριση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, και η περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από την μητρική της εταιρεία.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter