Κάρτα πιστότητας που φέρει τον τίτλο Bonus Card εισάγει στα καταστήματα των μελών του ο ΕΛΟΜΑΣ. Η κάρτα, που εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε δύο από τα μέλη του ομίλου –ΙΝΚΑ και ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ– θα εφαρμοστεί επίσης πιλοτικά από 7 ή 8 ακόμα επιχειρήσεις του ομίλου και αν η εφαρμογή οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, εντός ενός έως δύο ετών θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στον ΕΛΟΜΑΣ.

Κάρτα πιστότητας που φέρει τον τίτλο Bonus Card εισάγει στα καταστήματα των μελών του ο ΕΛΟΜΑΣ. Το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται ήδη πιλοτικά σε δύο από τα μέλη του ομίλου (ΙΝΚΑ και ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ), θα υιοθετηθεί επίσης πιλοτικά από 7 ή 8 ακόμα επιχειρήσεις του ομίλου και αν οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που ανήκουν στον ΕΛΟΜΑΣ.

Για κάθε επιχείρηση χωριστά η κάρτα πιστότητας φέρει στην όψη της τον τίτλο του ΕΛΟΜΑΣ και την επωνυμία του μέλους που έχει συμβληθεί στο σχετικό πρόγραμμα. Για τους καταναλωτές που τη χρησιμοποιούν έχει καθοριστεί ένα ειδικό σύστημα χορήγησης πόντων και εκπτώσεων αναλόγα με τις αγορές που κάνουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες προιόντων. Τους επόμενους μήνες τα στελέχη του ΕΛΟΜΑΣ και η εταιρεία λογισμικού με την οποία συνεργάζεται ο όμιλος καλούνται να αποφασίσουν για τη φιλοσοφία βάσει της οποίας η κάρτα πιστότητας Bonus Card θα χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των μελών του ομίλου. Ειδικότερα θα αποφασίσουν αν οι όροι χορήγησης της κάρτας στους καταναλωτές θα είναι κοινοί και για τις 47 επιχειρήσεις μέλη του ΕΛΟΜΑΣ ή αν για κάθε μέλος θα ορίζεται διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των πόντων και των εκπτώσεων, ώστε η χρήση της κάρτας να είναι περισσότερο ευέλικτη. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πάντως ότι θα επιλεγεί ο δεύτερος τρόπος.

Όσο για τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, στελέχη του ΕΛΟΜΑΣ δηλώνουν ότι για να ενταχθεί μία επιχείρηση στο σύστημα που εφαρμόζει η εταιρεία λογισμικού, θα πρέπει να πληροί ορισμένα τεχνικά standards, όπως για παράδειγμα να χρησιμοποιεί scanner, ώστε να καταγράφονται ηλεκτρονικά οι συναλλαγές των καταναλωτών και να υπολογίζονται αυτόματα οι πόντοι και οι εκπτώσεις τους. Επίσης με τις ανάλογες παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεπεραστούν και τα προβλήματα συμβατότητας των ηλεκτρονικών προγραμμάτων που διαθέτουν τα μέλη με τα προγράμματα της εταιρείας λογισμικού. Στελέχη του ομίλου εκτιμούν ότι θα απαιτηθεί διάστημα ενός έως δύο ετών προκειμένου η Bonus Card να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του ΕΛΟΜΑΣ.