Γιατί το νέο πληροφοριακό πρόγραμμα του ομίλου Ελληνική Διατροφή Coop ΑΕ είναι καινοτόμο. Πώς βοηθά τη σύγχρονη μικρομεσαία λιανεμπορική επιχείρηση στην απόκτηση γνώσης για την άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και τον αποτελεσματικό συντονισμό της, στο πλαίσιο του ομίλου που ανήκει. Πώς κεφαλαιοποιεί στον χρόνο αυτή τη γνώση, μεγεθύνοντας τη σημασία της για τον χρήστη της, απλό μέλος ή μάνατζερ της διοίκησης του ομίλου. Γράφει ο κ. Τάκης Καλόφωνος, marketing manager στον όμιλο Ελληνική Διατροφή Coop ΑΕ.

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών, αποτελούμενη από τους Δρ Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, που κάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη του concept των πληροφοριακών προγραμμάτων, τον Τάκη Καλόφωνο, που έχει τον συντονισμό της επιχειρηματικής ανάπτυξης και της λειτουργικοποίησης των δεδομένων, και τον Σταύρο Βαλσάμη, που παρέχει την ανάπτυξη και την τεχνολογική εξειδίκευση της πλατφόρμας BOL, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

Η ομάδα μας παρέχει μία καινοτόμο υπηρεσία στις επιχειρήσεις -καινοτόμο όχι μόνο για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς, αλλά και της διεθνούς. Αλλά σε τι συνίσταται η υπηρεσία αυτή;

Πρώτον, ξεκινούμε από την ανάλυση της επιχείρησης στην αγορά της. Δεύτερον, προσδιορίζουμε τα λειτουργικά της χαρακτηριστικά. Τρίτον, διατυπώνουμε το πρόγραμμα των δομικών αλλαγών. Τέταρτον, θέτουμε τους στρατηγικούς στόχους. Πέμπτον, σχεδιάζουμε το χρηματοδοτικό πακέτο της στρατηγικής και, έκτον, χτίζουμε τα πληροφοριακά εργαλεία για τη διαχείριση της εφαρμογής της στρατηγικής.

Η παροχή της ολοκληρωμένης αυτής υπηρεσίας αποτελεί καινοτομία, επειδή υπερβαίνει τις παραδοσιακές επιχειρηματικές οργανώσεις, καθότι απαιτεί την ανά περίπτωση χρήση πόρων, το κόστος των οποίων είναι πολύ υψηλό για να συναθροιστούν σε μία παραδοσιακή επιχείρηση, όπως μία εταιρεία πληροφορικής.

Με επίκεντρο την ομάδα των εταίρων που προαναφέρθηκαν, δημιουργούνται δίκτυα δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ή ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τρόπος αυτός λειτουργίας δίνει υπόσταση σ’ αυτό που ονομάζεται «οικονομία της γνώσης» και αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της με όρους εκπληκτικής ανταγωνιστικότητας, έναντι των παραδοσιακών εταιρειών, που συναθροίζουν πόρους, οι οποίοι απαξιώνονται εντός μίας πενταετίας. Το έργο που κάναμε για την Ελληνική Διατροφή Coop ΑΕ αποτελεί ένα από τα παραδείγματα των έργων που έχουμε εκτελέσει.

Ο κ. Λεωνίδας Καρίγιαννης, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, αναγνώρισε την ανάγκη της στρατηγικής επανατοποθέτησης και του λειτουργικού επαναπροσδιορισμού του ομίλου και ανέθεσε στην ομάδα μας το σχετικό έργο, το οποίο υλοποιήσαμε σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκπονήθηκε η στρατηγική του ομίλου, ενώ στο δεύτερο διαμορφώθηκαν τα εργαλεία διαχείρισης εκείνων των τμημάτων της στρατηγικής, στα οποία έδωσε προτεραιότητα η διοίκηση της Ελληνικής Διατροφής Coop.

Ανάγκη και αξία των τεχνολογικών εργαλείων

Σημαντική ανάγκη του ομίλου ήταν η υιοθέτηση ενιαίας λύσης ανεξαρτήτως της πληροφοριακής κατάστασης των μελών του ανά την Ελλάδα. Το σύστημα έπρεπε να υποστηρίζει αποκεντρωμένα την πρόσβαση από κάθε μέλος, με απλό και κατανοητό τρόπο, και να παρέχει εξατομικευμένα την κεντρικοποιημένη πληροφόρηση προς τη διοίκηση και κάθε ενδιαφερόμενο μέλος ή προμηθευτή. Η απαιτούμενη λύση έπρεπε να είναι τεχνολογικά σύγχρονη και να επιδέχεται μελλοντικών προσθέσεων, τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων, χωρίς «επαναστατικές» αλλαγές στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Η λύση

Έτσι δημιουργήσαμε ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης των συμφωνιών κοινών αγορών, που συνάπτει η Ελληνική Διατροφή Coop με τους προμηθευτές της, με τρόπο που καθιστά δυνατή την εξατομικευμένη χρήση των συμφωνιών από τα μέλη της, μέσω μιας διαδικτυακής μηχανής ερωτήσεων-ανταποκρίσεων και της αναδραστικής χρήσης των αθροιστικών δεδομένων, τα οποία συσσωρεύει η μηχανή ερωτήσεων-ανταποκρίσεων κατά τη χρήση της, με σκοπό την διενέργεια προβλέψεων για τη μελλοντική ζήτηση αγαθών από τα μέλη του ομίλου.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή (ΠΑΒΕΤ BOL) είναι σχεδιασμένη ώστε να λειτουργεί με απομακρυσμένους χρήστες (κατάστημα-μέλος-προμηθευτές), προκειμένου να επικοινωνεί με την κεντρική εφαρμογή σαν να επρόκειτο αυτή να βρίσκεται στον ίδιο δικτυακό τόπο.

Business On Line

Το Business On Line (BOL) είναι μία πλατφόρμα ανάπτυξης Front-End εφαρμογών, που αποτελεί το κύριο επιχειρηματικό πλαίσιο του «infoδρόμιου» και είναι διαθέσιμο σε πελάτες, οι οποίοι αναθέτουν την ανάπτυξη εφαρμογών. Αλλά ας δούμε τις λειτουργίες του συστήματος και τα οφέλη που προκύπτουν στους διάφορους χρήστες του.

Το προϊόν είναι δομημένο σε υποσυστήματα, τα οποία καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες αρχικά δύο ομάδων χρηστών, αφενός των μελών και αφετέρου της διοίκησης της Ελληνικής Διατροφής Coop, με απλό και συνοπτικό τρόπο. Σημειώνουμε ότι μελετάται νέο module για την εξατομικευμένη χρήση του συστήματος στο άμεσο μέλλον και από τους προμηθευτές.

Για τα μέλη το σύστημα παρέχει τις εξής έξι λειτουργίες: Εντοπίζει εύκολα 1) τη συμφωνία ανά προμηθευτή, 2) ανά ξεχωριστό προϊόν και 3) πληροφορεί άμεσα, σχετικά με το πιστωτικό στον προμηθευτή, για τις αγορές του τρέχοντος χρόνου. 4) Δίνει απευθείας πρόσβαση στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους των προμηθευτών, 5) υποδεικνύει τις πλέον συμφέρουσες περιπτώσεις προϊόντων και προμηθευτών ανά προϊοντική κατηγορία και 6) προσδιορίζει το πραγματικό κόστος των αγορών του μέλους από τους προμηθευτές του.

Για την διοίκηση του ομίλου το σύστημα παρέχει τις εξής οκτώ λειτουργίες: 1) Υπολογίζει αφενός τον δείκτη τιμών τιμοκαταλόγων και αφετέρου την επίπτωση κάθε μεταβολής του, 2) προσδιορίζει την ανταγωνιστική θέση του ομίλου, 3) κάνει εκτίμηση της μεταβολής της ανταγωνιστικότητας του ομίλου συνολικά, ανά προμηθευτή και ανά κατάστημα, 4) ποσοτικοποιεί τη ζητούμενη μεταβολή των εκπτώσεων ανά προμηθευτή και κατηγορία προϊόντων συνολικά, προκειμένου να μην εκτρέπεται η ανταγωνιστικότητα του ομίλου, 5) διαχωρίζει την προβλεπόμενη συνολική ζήτηση ανά προμηθευτή στα εκπτωτικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών προϊόντων) κάθε συμφωνίας, 6) δίνει τη πρόβλεψη της ζήτησης των αγορών ανά προμηθευτή, ανά κατηγορία και ανά περιφέρεια, 7) υπολογίζει την απόκλιση μεταξύ των προβλέψεων και των πραγματικών δεδομένων, διορθώνοντας τις σχετικές συναρτήσεις όσον αφορά στη ζήτηση και 8) συνεισφέρει στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές και στον έλεγχο του Τμήματος Διαπραγματεύσεων εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας.

Η μεθόδευση της καινοτομίας

«Καινοτομία είναι να μην ακολουθήσεις τη μέση οδό. Πρόκειται για μια αξία που δεν απειλείται, όταν στηρίζεται στην οργανωτική υπεροχή, στους ανθρώπους και στη δημιουργικότητά τους» κατά τον Dr Kjell Nordstrom. Αλλά ποια είναι ειδικότερα τα βασικά στοιχεία της καινοτομίας; Το πρώτο είναι να περιλαμβάνει μια αλλαγή, εστιασμένη σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και με ουσιαστική στόχευση. Το δεύτερο είναι να αναδεικνύει τις βάσιμες δυνατότητες μιας επιχείρησης, ώστε να τις προάγει επεκτείνοντας την αποτελεσματικότητά της.

Μία από τις καινοτομίες του νέου πληροφοριακού προγράμματος της Ελληνικής Διατροφής Coop είναι ότι της παρέχει τη δυνατότητα των συγκρίσεων με τους ανταγωνιστές της, δηλαδή τους άλλους ομίλους και τις λιανεμπορικές αλυσίδες. Αυτό επιτυγχάνεται με τις προσθήκες αναγωγών των χαρακτηριστικών του δείγματος στον πληθυσμό, εφόσον το δείγμα των χρηστών του συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό της συμπεριφοράς των μελών του ομίλου.

Η επίλυση του προβλήματος έγινε με τη χρήση οικονομετρικών εργαλείων, μέσω της κατασκευής ενός δείγματος με όρους κανονικής κατανομής, αντιπροσωπευτικού του πληθυσμού και στη βάση των χαρακτηριστικών εκείνων που εκτιμήθηκαν ως σημαντικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού (κυρίως όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών αγορών ανά προμηθευτή). Ο, δε, αλγόριθμος της εκτίμησης που δημιουργήσαμε είναι περιφερειακής διάστασης (13 περιφέρειες) και τριαδικής τάξης μεγέθους αγορών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες), ενώ περιλαμβάνει ενδογενοποιημένες δύο διαδοχικές διορθώσεις: αφενός των εξωγενών δεδομένων των συνολικών αγορών ανά μέλος και αφετέρου των στοιχείων του δείγματος, που ενδεχομένως πρέπει να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται.

Η μετάβαση σε νέα εταιρική ποιότητα

Το σύστημα της Ελληνικής Διατροφής Coop είναι βασικά «στοχαστικό», με την έννοια ότι έχει τη δυνατότητα της αυτοβελτίωσής του μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης του στον χρόνο. Από την άλλη πλευρά, η συνεχής εισαγωγή νέων δεδομένων σε αυτό, σχετικά με τις αγορές των μελών, όπως και η συστηματική αξιοποίηση των δεικτών του όσον αφορά στις τιμές, τους όγκους και τις αξίες των αγορών, ωθεί την Ελληνική Διατροφή Coop σε εταιρική μετάλλαξη, σε οιονεί μεγάλο όμιλο, ακριβώς επειδή είναι σε θέση τώρα να διαχειρίζεται ποιότητες, οι οποίες πριν τη χρήση του συστήματος δεν υπήρχαν στην εταιρική λειτουργία της.

Info: Ο κ. Τάκης Καλόφωνος είναι marketing manager στην Ελληνική Διατροφή Coop ΑΕ.

Το άρθρο δημοσιεύεται στο τεύχος 384 (Μάιος 2009) του περιοδικού «σελφ σέρβις» (Εκδόσεις Comcenter).