Στο ποσό των 493,85 εκατ. ευρώ έναντι των 426,75 εκατ. ευρώ της αμέσως προηγούµενης χρήσης, ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Οµίλου Ελληνικά Γαλακτοκοµεία (Όλυµπος), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,72%, σύµφωνα µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για τη χρήση του 2022. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Όλυμπος για το 2022 αφορούσε μερίδιο 75,9%, διαμορφούμενος στα 374,86 εκατ. ευρώ για την περσινή οικονομική χρονιά.

Το 55% του κύκλου εργασιών και συνολικού EBITDA προέρχεται από αγορές εξωτερικού
Ειδικότερα, τα µεικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 102,33 εκατ. ευρώ έναντι του ποσού των 77,79 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρήσης, εµφανίζοντας αύξηση κατά 31,54%. Σε ό,τι αφορά στα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA), εκείνα διαµορφώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ\, έναντι 45,37 εκατ. ευρώ του προηγούµενου οικονοµικού έτους, αυξηµένα σε ποσοστό 43,36%. Ο εξαγωγικός προσανατολισµός του Οµίλου έχει οδηγήσει στη συνεχόµενη αύξηση των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα το 55%, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και του συνολικού EBITDA, να προέρχεται πλέον από τις αγορές του εξωτερικού µε συνεχώς διευρυµένη συµµετοχή έναντι των πωλήσεων στην Ελλάδα. Τα συγκεντρωτικά ομιλικά καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 26,4 εκατ. ευρώ, έναντι 8,89 εκατ. ευρώ το 2021. Το συνολικό κόστος πωλήσεων για τα προϊόντα του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, ξεπερνώντας τα 391,5 εκατ. ευρώ, έναντι 348,96 εκατ. ευρώ για το 2021, δείχνοντας και την επίδραση της «κρίσης γάλακτος» για το περσινό έτος. Επιπρόσθετα, ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου για το 2022 ανήλθε σε 1.569 άτοµα, έναντι 1.523 το 2021. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 48 εργαζοµένους.

«Πρεσβευτής ελληνικής γεύσης και ποιότητας» και ESG αποτύπωμα
Στην οικονομική έκθεση του Ομίλου σηµειώνεται ότι η διαρκής επέκταση στο χώρο των τροφίµων «µε καινοτόµα προϊόντα» που καθιστούν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία «πρεσβευτή της ελληνικής γεύσης και ποιότητας στις αγορές του κόσµου». Συγκεκριµένα, στο γαλακτοκοµικό τοµέα, ο Όμιλος συνεργάζεται µε Έλληνες κτηνοτρόφους και διευρύνει συνεχώς την αναζήτηση για εισκόµιση ποιοτικού γάλακτος αγελάδας, πρόβειου και γίδινου, καθώς και των αντίστοιχων βιολογικών πρώτων υλών, από πιστοποιηµένους παραγωγούς για προϊόντα υψηλών προδιαγραφών.

Σημειώνεται επίσης ότι ο Όµιλος
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εταιρική υπευθυνότητα στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται, «µε στήριξη των τοπικών κοινωνιών και πρακτικές βιώσιµης ανάπτυξης, εφαρµόζοντας εξελιγµένες µεθόδους διαχείρισης αποβλήτων, επιλέγοντας µορφές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον», όπως αναφέρει και η σχετική έκθεση ESG του Ομίλου.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter