Ανανέωσε επιτυχώς τους όρους του δανεισμού της η ΕΛΓΕΚΑ σε βάθος επταετίας, μέχρι τη λήξη του 2029 με καλύτερο επιτόκιο δανεισμού και ανανεωμένο δοσολόγιο, όπως προέκυψε από την ανακοίνωση επιχειρηματικών εξελίξεων που εξέδωσε η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

Μετά την υπογραφή των ενδεικτικών όρων μεταξύ του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ και των τραπεζών (Term Sheets), απομένει μόνο η υπογραφή των τροποποιημένων συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πάρθηκε η απόφαση από το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ να πωληθεί η θυγατρική Global Synergy Buying Group (GSBG AE). Πράγματι, το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του στις 12 Ιουνίου 2023 παρέχει την άδεια στην ΕΛΓΕΚΑ να προβεί στη μεταβίβαση των 152.980 μετοχών της GSBG AE που έχει στην κατοχή της προς την Globalterr μονοπρόσωπη ΑΕ, σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και αφότου παρέλθει το αναγκαίο εκ του νόμου δεκαήμερο, έναντι ποσού €2.600.000.

Για την παρούσα συναλλαγή συντάχθηκε έκθεση αξιολόγησης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή της εταιρείας Zephyros Partners. Η μεταβίβαση της GSBG AE θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή κέρδους, ποσού ύψους 1,07 εκατ. ευρώ για την εταιρεία. Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2022, η GSBG AE αποτελεί το 7,2% του συνολικού τζίρου του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Πώληση μη λειτουργικού ακινήτου
Ταυτόχρονα, το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ εξέδωσε άδεια κατάρτισης οριστικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου με αντικείμενο την πώληση σε συνδεδεμένο μέρος της ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ και βασικού μετόχου της εταιρείας, αγροτεμαχίου συνολικής επιφάνειας 44.622,14 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις (γραφείων και αποθηκών) επ’ αυτού, σε συνολικό εμβαδό 6.580,63 τ.μ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Για τη συγκεκριμένη πώληση, έχει οριστεί τίμημα €3.605.000. Το παραπάνω ακίνητο θεωρείται ως «μη λειτουργικό». Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, «το εν λόγω ακίνητο εντάσσεται στην κατηγορία των επενδυτικών μη λειτουργικών ακινήτων και ως εκ τούτου, η πώλησή του δεν έχει καμία επίδραση στη λειτουργική δραστηριότητα, όπως και στο αποτέλεσμα του Ομίλου».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter