Συμφωνίες αναχρηματοδότησης ύψους 38,05 εκατ. ευρώ και 11,65 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, εξασφάλισαν η μητρική εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ και η θυγατρική της Διακίνησις, μέσω της έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων διάρκειας πέντε ετών από την Alpha Τράπεζα, διοργανώτρια των προαναφερόμενων ομολογιακών δανείων, τα οποία θα καλύψουν ως ομολογιούχοι δανειστές οι τράπεζες Alpha, Εθνική, Eurobank Ergasias και Πειραιώς.

Η εν λόγω πρωτοβουλία αναμένεται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές ροές, το κεφάλαιο κίνησης και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.