Η κυρίαρχη θέση της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών στην ελληνική και την ευρωπαϊκή μεταποίηση αποτυπώνεται στην ενδέκατη έκδοση της έκθεσης για τον κλάδο, που εκπονεί κάθε χρόνο το ΙΟΒΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ.

Σύμφωνα με την έκθεση, η βιομηχανία τροφίμων είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας και μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης. Με σημαντικές επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, καλύπτει το 21,2% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, όντας πρώτη μεταξύ των κλάδων της, συνιστά τον μεγαλύτερο εργοδότη της, αφού απασχολεί το 25,2% του συνόλου του εργατικού δυναμικού της, όπως επίσης είναι αντίστοιχα πρώτη με όρους αξίας παραγωγής (19,8%) και ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (24,4%) και δεύτερη με όρους κύκλου εργασιών (19,7%). Κατά την έκθεση, η ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το 12,9% του τζίρου της ευρωπαϊκής μεταποίησης και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της καλύπτει, αντίστοιχα, το 10,5%. Επίσης, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στη μεταποίηση, καθώς απασχολεί πάνω από τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενους (13,7% επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού της μεταποιητικής βιομηχανίας).