Επιχειρήσεις, που αλλάζουν ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν θα κλείνουν, αλλά θα εξακολουθούν να λειτουργούν, οι άδειες λειτουργίας μουσικών οργάνων, για τυχόν παράταση του ωραρίου και για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, θα ισχύουν πλέον για τρία χρόνια και όχι για ένα χρόνο, αγορανομικά και υγειονομικά υπεύθυνος ορίζεται ο εκάστοτε προϊστάμενος κατηγορίας του ξενοδοχειακού κλάδου των πλοίων. rnΑυτά μεταξύ άλλων προβλέπουν οι ρυθμίσεις, που απλουστεύουν τις διαδικασίες και μειώνουν τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων και οι οποίες περιέχονται σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Ναυτιλίας.rn

Στόχος των ρυθμίσεων, που καταργούν ή αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά, τα οποία θα αναζητούνται αυτεπαγγέλτως, είναι η άμεση διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, αλλά και η αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών και η προφύλαξή τους από τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αδιαφάνειας.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις προέκυψαν ύστερα απο εξέταση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών και της διαβούλευσης με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρηματίες και συνδικαλιστικούς φορείς που εκπροσωπούν Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, την επιβατηγό ναυτιλία και την Ενωση Ακτοπλόων και αποτελούν, όπως αναφέρεται στην απόφαση, μέρος ευρύτερων αλλαγών του γενικότερου θεσμικού πλαισίου. Ολο δε το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάλυσης, μοντελοποίησης, και αναδιοργάνωσης της διαδικασίας αδειοδότησης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα, η κοινή απόφαση προβλέπει:

Α. Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Αρθρο 1

1. Σε περίπτωση αλλαγής μόνο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ήδη νομίμως λειτουργούσας επιχείρησης ως καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται η εκ νέου έκδοση άδειας ιδρύσεως ή εγκατάστασης αυτής. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία με την οποία θα γνωστοποιεί τη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τα στοιχεία του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

2. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και στην περίπτωση επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν με εταιρική μορφή.

Αρθρο 2

1. Καταργούνται τα κατωτέρω πιστοποιητικά τα οποία υποβάλλονται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος:

α) Η βεβαίωση / πιστοποιητικό πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το ακίνητο που πρόκειται να λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πληροί τους προβλεπόμενους όρους πυρασφάλειας. Η παρούσα διάταξη δεν έχει εφαρμογή για όσα Καταστήματα εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 1 του Π.Δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (ΦΕΚ 46/τ.Α΄).
β) Η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου για όσες περιπτώσεις δεν προβλέπονται ρητά από τον νόμο.
γ) Το αντίγραφο ποινικού μητρώου που προβλέπεται στις διατάξεις του ως άνω Π.Δ. 180/79.

2. Τα ανωτέρω αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Το περιεχόμενο των ανωτέρω αναφερόμενων υπευθύνων δηλώσεων έχει, κατά περίπτωση, ως εξής:

α) «Το κατάστημα το οποίο θα λειτουργήσει ως υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπειτα από έλεγχο του/της μηχανολόγου – μηχανικού κ. ……………………..πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις πυρασφάλειας και έχει προβλεφθεί ότι ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία για την πυροπροστασία αυτού του είδους των καταστημάτων».

β) «Το κατάστημα το οποίο θα λειτουργήσει ως υγειονομικού ενδιαφέροντος, έπειτα από έλεγχο του/της εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου κ……………………… πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, σύμφωνα με ό,τι καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις».

γ) «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα …………………………….δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 2 του Π.Δ. 180/79 (ή σε αντίθετη περίπτωση έχω καταδικαστεί για τα εξής αδικήματα …………..…………………………..)».

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις.

Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις προς αντικατάσταση δικαιολογητικών υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3230/04.

Αρθρο 3

Το σχεδιάγραμμα του καταστήματος (κάτοψη, τομή), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθ. 7 της Υγειονομικής Διάταξης ΑΙβ/8577/83, υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και θεωρείται από τη Δ/νση Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο του ΟΤΑ α’ βαθμού. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται έπειτα από σχετικό έλεγχο της οικοδομικής αδείας:
α) Η νομιμότητα του κτιρίου και ότι ο χώρος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσεως της επιχείρησης, ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
β) Η κύρια χρήση του χώρου που προορίζεται για ΚΥΕ και
γ) η χρήση γης.

Αρθρο 4

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, για τυχόν παράταση του ωραρίου, καθώς και για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, που συνυποβάλλονται με την αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ισχύει, εφεξής για τρία έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων για τη διασφάλιση μη όχλησης των περιοίκων. Μετά την παρέλευση των τριών ετών υποβάλλεται εκ νέου αίτηση ανανέωσης των αδειών αυτών, τριετούς ισχύος.

2. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις παράβολα για την έκδοση αδείας μουσικών οργάνων και το τέλος για την έκδοση αδείας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου τριπλασιάζονται αντίστοιχα.

Αρθρο 5

1. Καταργείται η δεύτερη περίπτωση της παρ. 1 του άρθ. 7 «Δικαιολογητικά – Σχεδιαγράμματα» της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/83).

Β. Αδεια Ιδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

Αρθρο 6

Για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων τα ακόλουθα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια, για την έκδοση των τελικών διοικητικών πράξεων, Υπηρεσία του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ήτοι:
1. Τα σχεδιαγράμματα που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθ. 3 της Απόφασης αρ. 2123/03/2001 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/15.3.01) των υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
2. Η βεβαίωση, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθ. 3 της Απόφασης αρ. 2123/03/2001 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/15.3.01) των υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
3. Το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης, το οποίο προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθ. 3 της Απόφασης αρ. 2123/03/2001 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/15.3.01) των υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

4. Η αναζήτηση των ανωτέρω Σχεδιαγραμμάτων – Δικαιολογητικών, από 1.9.2006 διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/06, από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης και πληροί τον διοικητικό τύπο των Παραρτημάτων 1, 2 και 3 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 7

1. Ως αγορανομικά υπεύθυνος στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος των πλοίων ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ παρ. 1 του άρθ. 3 της Αρ. 2123/03/28.2.01 Απόφασης (ΦΕΚ 269/τ.Β’/15.3.01), ο εκάστοτε προϊστάμενος κατηγορίας του ξενοδοχειακού κλάδου των πλοίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των επιβατηγών πλοίων. Ο ορισμός του ανωτέρω υπευθύνου γίνεται με πράξη του εκπροσώπου της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου. Ο ορισθείς ως αγορανομικά υπεύθυνος υποβάλλει δήλωση αποδοχής του διορισμού του, που διαβιβάζεται στη λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου.

2. Με την ίδια ως άνω διαδικασία ορίζεται και ο υγειονομικά υπεύθυνος του Καταστήματος.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει παραχωρηθεί από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία η εκμετάλλευση του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο προσδιορισμός των εκάστοτε υπευθύνων προβλέπεται στο συμφωνητικό μίσθωσης. Η αποδοχή του διορισμού από τους ή τον υπεύθυνο υποβάλλεται στην αρμόδια λιμενική αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ παρ. 1 του άρθ. 3 της αρ. 2123/03/2001 (ΦΕΚ 269/τ. Β’/15.3.01) απόφασης των υπουργών Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του μισθωτηρίου συμφωνητικού αποχωρήσει ο αγορανομικά και υγειονομικά ορισθείς υπεύθυνος, ο εκμισθωτής οφείλει να προβεί στον ορισμό νέου και να ανακοινώσει αυτόν στον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, αν πρόκειται για εταιρεία.

Αρθρο 8

1. Το αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος, το οποίο απαιτείται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός θαλασσοπλοούντων πλοίων, καταργείται.
Το ανωτέρω δικαιολογητικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως ισχύει.

2. Το περιεχόμενο της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ……………………………. διαθέτω την αρ…………….άδεια άσκησης επιτηδεύματος, η οποία μου έχει χορηγηθεί από την……..………Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ)».

3. Οι Υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, προς αντικατάσταση δικαιολογητικών, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 3230/04.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.