Οδηγό πρακτικών οδηγιών προφύλαξης από τον Covid-19 εξέδωσε ο ΕΦΕΤ και τον απεύθυνε, με τη συνεργασία του ΣΕΒΤ, στη βιομηχανία τροφίμων, επισημαίνοντας τη δυνατότητά της να αναπροσαρμόζει τα υφιστάμενα δομημένα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας που διαθέτει, προκειμένου να αντιμετωπίσει και τους κινδύνους της πανδημίας.

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται στον οδηγό, είναι η αποφυγή του συγχρωτισμού στον εργασιακό χώρο, η εξ αποστάσεως εργασία, η διαμόρφωση προγράμματος σταδιακής προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, η αποφυγή των ανελκυστήρων, η μέριμνα για επαρκή αερισμό όλων των χώρων κ.ά.

Εξάλλου, ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4, του ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 127/24.04.2020 απόφαση της διοίκησής του, με την οποία τίθεται σε ισχύ η διαδικασία ένταξης εργαστηρίων στο «Μητρώο Εργαστηρίων Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΤ». Σύμφωνα με αυτήν, εργαστήρια του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, που δεν έχουν συνεργαστεί προηγουμένως με τον ΕΦΕΤ, αλλά δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων ή υλικών που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, μπορούν κατόπιν αίτησής τους να καταχωριστούν στο εν λόγω μητρώο.