Στην υιοθέτηση της έκθεσης για την υλοποίηση του πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών προχώρησε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πίνακας επιδόσεων αποτελεί ένα χρήσιμο μέσο για τον εντοπισμό και την ανάλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Σε αυτόν, τα κύρια χαρακτηριστικά των καταναλωτικών αγορών ομαδοποιούνται σε πέντε δείκτες, που αφορούν τόσο στα παράπονα των καταναλωτών όσο και στην ικανοποίησή τους, στα επίπεδα τιμών, στην αλλαγή προμηθευτή, καθώς και στην ασφάλεια.

‘Οπως επισήμανε ο ‘Ελληνας Ευρωβουλευτής, κ Μ. Αγγελάκας, εκ των εισηγητών του θέματος, η χρήση δεικτών είναι πολύτιμη για τον εντοπισμό προβλημάτων και την επισήμανση των τομέων του λιανεμπορίου, οι οποίοι χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Ο κ. Αγγελάκας εκτιμά ότι η ανάπτυξή αυτού του πίνακα θα αποδειχτεί σημαντικό εργαλείο για τη διεύρυνση της πολιτικής προς όφελος των καταναλωτών.

Αναφορικά με τη διασφάλιση της ποιότητας και της πληρότητας των στοιχείων του πίνακα (παράπονα, τιμές κλπ), ο ίδιος υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ακολουθείται μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, και καλεί τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν, τόσο με την Eurostat όσο και μεταξύ τους. Μάλιστα, μέσα από σχετική τροπολογία ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη της ΕΕ να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της θέσπισης ενός εθνικού Συνηγόρου των Καταναλωτών, καθώς σε ορισμένα από αυτά ο συγκεκριμένος θεσμός λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία προς όφελος των καταναλωτών.