Συνεχίζονται και το 2019, σε διεθνές επίπεδο, οι ανακοινώσεις μεγάλων επιχειρήσεων λιανεμπορίου σχετικά με τη μείωση του προσωπικού τους, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά χιλιάδες. Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας τους, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, κυρίως μέσω ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησής τους, παρουσιάζονται ως κύριοι λόγοι αυτής της διαδικασίας. Το γεγονός είναι πως αυτές οι κινήσεις έθεταν ανέκαθεν σε αμφισβήτηση την ιδέας της επιχείρησης ως μιας άλλης οικογένειας.

Ο θεσμός της οικογένειας, παρά την συνεχή εξέλιξή του ανά τους αιώνες και τις κρίσεις της αξίας του σε κάθε εποχή, αποτελεί ακόμη σήμερα θεμέλιο στήριξης κοινωνικών δεσμών και συστημάτων. Στη συνείδηση των πολιτών καταγράφεται ως απαραίτητη προϋπόθεση μεταφοράς των αξιών το αρχικού πυρήνα των δύο ή περισσοτέρων ατόμων στα νέα μέλη της και εκπαίδευσής τους στην αποδεκτή για κάθε εποχή κοινωνική συμπεριφορά. Εξίσου σημαντική θεωρείται η οικογένεια, φυσικά, και για τη διατήρηση της υγείας, αλλά και για την απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των νέων μελών, απαραίτητων για τη μελλοντική τους επιβίωση, ιδίως όταν ο αρχικός πυρήνας πάψει να υφίσταται.

Στην περίπτωση των επιχειρηματικών οργανισμών, η μεταφορά της έννοιας της οικογένειας στις εργασιακές σχέσεις, με σκοπό τη σύνδεση της ζωής στο εσωτερικό τους, αλλά και της εικόνας τους στο εξωτερικό περιβάλλον, με βασικές αξίες του θεσμού, όπως η ισότιμη φροντίδα για όλα τα μέλη, η διατήρηση της εσωτερικής ηρεμίας και η αλληλοκατανόηση και απόκρουση εξωτερικών κινδύνων με ομοψυχία, έχει σοβαρές εγγενείς αδυναμίες.

Στην καλύτερη περίπτωση, η εταιρεία-οικογένεια μπορεί να ταυτιστεί όχι με την ιδανική, αλλά με μια μέση τουλάχιστον οικογένεια, όπως λειτουργεί στην πραγματική ζωή, με κύριο χαρακτηριστική τη μεροληπτική, υπέρ του οικογενειακού συμφέροντος, αντιμετώπιση οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφέροντος με άλλο οργανισμό ή με την κοινωνία γενικώς.

Η αναφορά στην οικογένεια χαϊδεύει τα αυτιά των μελών της που αποζητούν ένα περιβάλλον οικείο, που έχει προνοήσει για τη δημιουργία των απαραίτητων στηριγμάτων, έναντι της όποιας αδυναμίας. Οι εταιρείες προσπαθούν να δημιουργήσουν αφοσιωμένα μέλη, που θα νιώσουν τους στόχους τους τόσο δικούς τους όσο και τους στόχους της οικογένειάς τους και με τον ίδιο τρόπο θα ωφεληθούν από το αποτέλεσμα της προσήλωσής τους στην επίτευξή τους.

Οι ρωγμές εμφανίζονται τις στιγμές των στρατηγικών αποφάσεων ή αλλιώς των αποφάσεων που είναι σύμφωνες με το πνεύμα των πραγματικών αρχών της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά όχι μιας πραγματικής οικογένειας.

Στην οικογένεια, που έχει προκύψει βάσει βιολογικού ή κοινωνικού δεσμού, τα μικρότερα μέλη διεκδικούν σταδιακά την αυτονομία τους, διαπιστώνοντας τη διάσταση απόψεων με τα παλαιότερα μέλη. Στις υγιείς οικογενειακές σχέσεις, το χάσμα αποτελεί μια από τις υγιείς φυγόκεντρες δυνάμεις, που οδηγεί στη δημιουργία νέων οικογενειών, χωρίς τη διάρρηξη απαραίτητα των δεσμών με την οικογένεια προέλευσης, αλλά οπωσδήποτε με την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων τους, σε ό,τι αφορά τα εκάστοτε συμφέροντα και τις αντίστοιχες αποφάσεις. Στην περίπτωση της εταιρείας, η νέα «οικογένεια» του εργαζόμενου μπορεί να πάρει πολύ εύκολα τη θέση του άμεσου ανταγωνιστή.

Σε ό,τι αφορά τη σχέση μιας επιχείρησης με τους πελάτες, η προσπάθεια μίμησης της οικογένειας είναι στη βάση της προβληματική, αφού, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, εάν δεν υπάρχει μονοπωλιακή συνθήκη, μπορούν εύκολα να την αντικαταστήσουν με μια νέα, πιο συμφέρουσα επιλογή.

Η εικόνα της σχέσης προσώπων-επιχειρηματικών δομών, όταν τίθεται σε στρεβλωμένες συναισθηματικές βάσεις, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Εκατέρωθεν διαψευσμένες προσδοκίες προκαλούν αρνητικές αντιδράσεις και παραπέμπουν σε μια οικογένεια -όπως την ορίζει η επιστήμη της κοινωνιολογίας-, που δρώντας σε σύγχυση, φέρεται στα πιο αδύναμα ή ακόμη και στα ισχυρά μέλη που δεν ανήκουν πλέον στην ομάδα, με τρόπο που αποδεικνύει το έωλο των αξιών της.

Ακόμη κι όταν η σύνδεση ενός οικονομικού οργανισμού με τις αρχές λειτουργίας μιας οικογένειας έχει «αγαθά» κίνητρα, η αναπόφευκτη κατάρρευση στην πράξη των αξιών με τις οποίες είναι συνδεδεμένος από αιώνες ο εν λόγω θεσμός επιφέρει σημαντικές απώλειες, που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα πρόσκαιρα οφέλη.