Το περιοδικό μας έχει δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την τύχη των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου μετά τον θάνατο του δικαιούχου. Το παρόν άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην περίπτωση αυτή, καθώς και τις υποχρεώσεις του νέου δικαιούχου.

Το περιοδικό μας έχει δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την τύχη των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου μετά τον θάνατο του δικαιούχου. Το παρόν άρθρο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του δικαιώματος άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην περίπτωση αυτή, καθώς και τις υποχρεώσεις του νέου δικαιούχου.

Είναι γνωστό πως το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου παραχωρείται σε άτομα για τα οποία ισχύουν πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τι γίνεται όμως με την άδεια εκμετάλλευσης όταν ο δικαιούχος πεθαίνει ; Παραθέτουμε τα βασικά στοιχεία της σχετικής νομοθεσίας :

Οπως ορίζει το άρθρο 16 του νομοθετικού διατάγματος 1044/1971, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 1043/1980, δικαιούχοι του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου σε περίπτωση θανάτου του ανάπηρου ή του θύματος πολέμου είναι η χήρα του δικαιούχου, τα ανύπαντρα παιδιά του στην περίπτωση που είναι κορίτσια, τα ανήλικα όταν είναι αγόρια και εφόσον έχουν δικαίωμα συντάξεως από τον αποβιώσαντα, καθώς και τα ενήλικα παιδιά του εφόσον είναι είτε ανίκανα προς εργασία είτε σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχόλες και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης Κ5671/1487/1984, δικαιούχοι δεν είναι πλέον ούτε οι επιζώντες γονείς ούτε οι ανύπαντρες αδελφές του αποβιώσαντος –οι οποίες είχαν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιπτέρου στην περίπτωση που δεν υπήρχαν γονείς– εφόσον συνταξιοδοτούνται, δεδομένου ότι ρητώς το άρθρο 2 προβλέπει συνέχιση της μίσθωσης μόνο για τη σύζυγο και τα παιδιά του αποβιώσαντος δικαιούχου της εκμετάλλευσης του περιπτέρου.

Πρέπει επιπλέον να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 1044/1971, οι κληρονόμοι των αποθνησκόντων δικαιούχων περιπτέρου, καθώς και όσοι ασκούν την εκμετάλλευση των περιπτέρων (πχ μισθωτές), υποχρεούνται εντός προθεσμίας ενός μηνός να αναγγείλουν τον θάνατο του δικαιούχου στην αρμόδια Αρχή για την αποκατάσταση των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου. Μετά τη συμπλήρωση τριμήνου από τον θάνατο του δικαιούχου και μέχρι να ορισθεί με απόφαση του νομάρχη ο νέος δικαιούχος της εκμετάλλευσης του περιπτέρου, ο μισθωτής πρέπει να καταβάλει το μίσθωμα στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που αρχίζει από τον θάνατο του δικαιούχου, η εκμετάλλευση του περιπτέρου ανήκει στους κληρονόμους του δικαιούχου και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν τελικώς έχουν νομικά το δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιπτέρου.

Ο νέος δικαιούχος εκμετάλλευσης περιπτέρου που θα οριστεί από τη νομαρχία μπορεί να αποβάλλει τον μισθωτή, ακόμα κι αν δεν έχει λήξει το μισθωτήριό του και να εκμεταλλευτεί ο ίδιος το περίπτερο ή να συνάψει σύμβαση μίσθωσης με νέο μισθωτή.