Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 44,2% σημείωσε το 2022 η Krivek, ξεπερνώντας τα 44,36 εκατ. ευρώ σε τζίρο, με αύξηση κατά 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τη χρήση του οικονομικού έτους 2021.

Από το σύνολο του κύκλου εργασιών τα 38,89 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις εμπορευμάτων (μερίδιο 87,7%). Από τα υπόλοιπα, τα 5,43 εκατ. ευρώ αφορούσαν πωλήσεις έτοιμων προϊόντων (μερίδιο 12,2%) κι ακόμη, €43.692,07 πωλήσεις υπηρεσιών και €2.321,97 πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων.

H Krivek εμφάνισε για το 2022 μεικτά κέρδη ύψους 10,54 εκατ. ευρώ, έναντι 6,39 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση κατά 64,93%), καθαρά κέρδη προ φόρων ύψους 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι 1,12 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση κατά 47,46%). Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της βιομηχανίας κρέατος για το 2022 άγγιξαν σε 1,15 εκατ. ευρώ.

Η ετήσια ποσοστιαία αύξησή τους ήταν μικρότερη (2,32%), επειδή κατά τον ισολογισμό του 2021 δεν υπολογίστηκαν οι φόροι εισοδήματος. Το 2022 χαρακτηρίστηκε από την Krivek ως «αφετηρία μιας νέας εποχής, επειδή «κατάφερε να εκκινήσει πρόγραμμα λειτουργικού εκσυγχρονισμού 5 εκατ. ευρώ», αλλά και «να επιδείξει διατηρήσιμα μεγέθη υψηλής κερδοφορίας».

Οι συνολικές επενδύσεις της Krivek σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε €7.359.184,65 και σε άυλα στοιχεία σε €493.807,06.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Krivek και τα επενδυτικά της πλάνα υπόκεινται «πάντα σε αυστηρό έλεγχο κόστους που διασφαλίζει οικονομική απόδοση».

Οι στόχοι ανάπτυξης των επόμενων ετών
Για το 2023, η εταιρεία έχει στόχο την «επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον», με προτεραιότητα και τη «μείωση του κόστους λειτουργίας, χωρίς να διακυβεύεται το επίπεδο ποιότητας».

Πράγματι, για το 2022 οι αγορές αποθεμάτων παρουσιάστηκαν αυξημένες κατά 38,88%, αγγίζοντας τα 33,64 εκατ. ευρώ, έναντι 24,22 εκατ. ευρώ το 2021. Ακόμη, η Krivek έλαβε το 2022 στα ταμεία της επιχορηγήσεις από τις συμμετοχές της σε προγράμματα υποστήριξης επιχειρήσεων και Αναπτυξιακό Νόμο ύψους €176.806,42. Το 2021 είχε λάβει €1.009.794,68.

Η κρητική βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος στοχεύει «στην εμβάθυνση του κωδικολογίου από παραγόμενα προϊόντα, με παράλληλη επιμονή σε ακόμα αρτιότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων προϊόντων».

Έχει ήδη προγραμματίσει τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργικών διαδικασιών με στοχευμένες επενδύσεις, αξιοποιώντας επωφελή χρηματοδοτικά εργαλεία. Η αξία κτήσεων μετοχών εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκε, μετά απομειώσεων σε €34.445,36 και η αξία κτήσεως ακινήτων για το οικονομικό έτος 2022 σε 9,8 εκατ. ευρώ, με συσσωρευμένες αποσβέσεις ύψους 3,33 εκατ. ευρώ και αναπόσβεστη αξία 6,47 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία στοχεύει για τα επόμενα έτη «σε είσοδο σε νέες αγορές και νέες κατηγορίες πελατών».


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter