Τέλος στις παραπλανητικές πωλήσεις από απόσταση επιχειρεί να θέσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου εργασίας, με τροπολογία την οποία θα περάσει στο νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του Ν. 2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή. Πρόκειται για διάταξη η οποία ουσιαστικά ρυθμίζει ζητήματα διαφάνειας στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και κυρίως, στις πωλήσεις που διενεργούνται μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει στο σελφ σέρβις, ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή, κ. Δημήτρης Σπυράκος, «ο στόχος της σχετικής τροπολογίας είναι να υπάρξει ένα καθοριστικό βήμα για την αποτελεσματικότερη προστασία των καταναλωτών από πρακτικές προμηθευτών που, μέσω του διαδικτύου και της παραπλανητικής διαμόρφωσης ιστοσελίδων τους, επιδιώκουν να παγιδεύουν τους καταναλωτές σε συμβάσεις, οι οποίες συνεπάγονται “κρυφές” επιβαρύνσεις, επιβαρύνσεις τις οποίες δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν».

Η παρέμβαση αυτή του υπουργείου κρίθηκε αναγκαία λόγω των πολλών καταγγελιών που καταγράφονται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, από καταναλωτές που δηλώνουν ότι βρέθηκαν να είναι αγοραστές προϊόντων, χωρίς οι ίδιοι να έχουν αντιληφθεί ότι… συμφώνησαν για την αγορά τους!

Σύμφωνα με πληροφορίες του σελφ σέρβις, η προωθούμενη από το υπουργείο εργασίας ρύθμιση αναφέρει τα εξής:
• Η σύμβαση από απόσταση, που συνάπτεται με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως μέσω των ιστοσελίδων, πρέπει να διασφαλίζει ότι ο καταναλωτής μπορεί να κατανοήσει πλήρως τα βασικά στοιχεία της σύμβασης πριν προχωρήσει στην παραγγελία του. Για τον σκοπό αυτό θα προβλέπεται ότι τα εν λόγω στοιχεία θα εμφανίζονται πολύ κοντά στην επιβεβαίωση για την υποβολή της παραγγελίας.
• Πρέπει να αποσαφηνίζεται ακριβώς ο χρόνος που ο καταναλωτής αναγνωρίζει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει πληρωμή στον προμηθευτή. Για τον σκοπό αυτό επιβάλλεται στον προμηθευτή η υποχρέωση να επισημαίνει συγκεκριμένα στον καταναλωτή, μέσω μιας ξεκάθαρής διατύπωσης, ότι η υποβολή της παραγγελίας του συνεπάγεται γι’ αυτόν την υποχρέωση της πληρωμής.
• Η σύμβαση από απόσταση θα συνάπτεται μόνο εφόσον η παραγγελία γίνεται με τη χρήση ενός διακόπτη (button solution) ή μιας ανάλογης λειτουργίας, ώστε μέσω αυτής ο καταναλωτής να μπορεί να επιβεβαιώσει ξεχωριστά την υποχρέωσή του προς πληρωμή.
• Ο προμηθευτής οφείλει να μεριμνήσει ώστε ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την παραγγελία του, να επιβεβαιώσει ρητά ότι αυτή η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Σε περίπτωση που, όπως προαναφέρθηκε, η παραγγελία απαιτεί την ενεργοποίηση διακόπτη ή ανάλογη λειτουργία, ο διακόπτης ή η ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν ευανάγνωστη σήμανση, που να αναγράφει αποκλειστικά τις λέξεις «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής» ή μια ανάλογη σαφή ένδειξη, η οποία να δείχνει ότι η υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής στον προμηθευτή.
• Αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί στις ανωτέρω υποχρεώσεις του, ο καταναλωτής δεν δεσμεύεται από τη σύμβαση ή την παραγγελία του.

Οι ενδιάμεσοι ως καταναλωτές
Με το ίδιο νομοσχέδιο επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων για τους γενικούς όρους συναλλαγών (με βασικότερο αυτόν της παροχής εγγυήσεων) και στις σχέσεις προμηθευτών με μη καταναλωτές, κατά τα πρότυπα που ακολουθούνται και σε άλλες χώρες.

Επίσης, διευρύνεται ο κύκλος των εγγυητών που εμπίπτουν στην έννοια «καταναλωτής» και έχουν την προστασία του Ν. 2251/94. Ως καταναλωτές θεωρούνται πλέον όχι μόνο εκείνοι στους οποίους ο παραγωγός εγγυάται μια καταναλωτική σύμβαση, αλλά και οι ενδιάμεσοι μέσω των οποίων απευθύνεται στον τελικό καταναλωτή, δηλαδή αυτοί τους οποίους καλύπτουν επαγγελματικές συμβάσεις, χωρίς να υποκρύπτουν τούτες οι συμβάσεις τυχόν ατομικά ή οικονομικά συμφέροντα των συμβαλλομένων. Έτσι επιβάλλεται και ο υπέρ του καταναλωτή εγγυηθείς να τυγχάνει ανάλογης προστασίας.