Σύμφωνα με έρευνα του ICAP για την αποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου από τις επιχειρήσεις (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015) σε δείγμα 436 ελληνικών επιχειρήσεων, κύκλου εργασιών άνω των 5 εκατ. ευρώ, η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί τον μεγαλύτερο «πονοκέφαλο» των εταιρειών (προτεραιότητα για το 31% των επιχειρήσεων, ενώ για το 23% είναι τη μείωση των επισφαλειών).

Για τις 2 στις 3 ο μέσος όρος πιστώσεων δεν ξεπερνά τις 90 ημέρες. Κατ’ απόλυτη πλειοψηφία οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι ο μέσος όρος είσπραξης απαιτήσεων κυμαίνεται μεταξύ 60 και 90 ημερών. Επίσης, λόγω της σοβαρής έλλειψης ρευστότητας, εκδηλώνεται ισχυρή τάση περιορισμού των πιστώσεων που θα ισχύσει και στο μέλλον (κατά το 65% οι επιχειρήσεις του δείγματος έχουν προβεί σε μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων την τελευταία διετία), ενώ το πρωταρχικό κριτήριο για παροχή πιστώσεων προς πελάτες είναι η φερεγγυότητα τους για το 96,3% των επιχειρήσεων. Το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων, εκφραζόμενο ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, παραμένει σχετικά περιορισμένο (1%) για την πλειονότητα των εταιρειών. Ωστόσο, ανησυχητικό είναι το ότι για περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις οι επισφάλειες καλύπτουν ποσοστό 3%-5% του συνολικού τους κύκλου εργασιών. Μειοψηφικό παραμένει το ποσοστό των εταιρειών (33%) που έχουν προβεί σε ιδιαίτερες ενέργειες για βελτίωση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων τους, ενώ κατά το 47% των επιχειρήσεων δεν κάνουν χρήση εξωτερικών υπηρεσιών είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων.