Η ΔΕΛΤΑ δημοσίευσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητάς της, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, καθώς το 2018 ενσωμάτωσε πλήρως στον στρατηγικό σχεδιασμό της τους πέντε άξονες του μοντέλου Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει.

Οι άξονες αυτοί είναι η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και η οικονομική ευρωστία, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της κοινωνίας, η φροντίδα για το περιβάλλον, η υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της και το δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον. Μάλιστα, στην εν λόγω έκδοση του Απολογισμού, που συνταχθεί με βάση τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου GRI Standards, έχει προχωρήσει στη σύνδεση των πέντε αξόνων εταιρικής υπευθυνότητας με τους 17 παγκόσμιους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Περισσότερα, στη σελίδα www.delta.gr/eke/