Την πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να αυξήσουν τις επενδύσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών δήλωσαν 35 διευθυντικά στελέχη σημαντικών ελληνικών εταιρειών, που συμμετείχαν στο πρώτο Deloitte Greece Innovation Survey.

Ειδι-κότερα, εκδήλωσαν τις εταιρικές προθέσεις για αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στην επόμενη διετία (80%) και για εστίαση στις καινοτομίες βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν (40%).

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι ως το 2020 οι επενδύσεις στην καινοτομία θα προσανατολιστούν σε ανερχόμενες τεχνολογικές τά-σεις, όπως το blockchain, οι γνωσιακές τεχνολογίες (cognitive technologies) και η τεχνητή νοημοσύνη, καθότι οι τεχνολογίες cloud (64%) και big data analytics (46%), τα digital net-works (43%) και η αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω ρομποτικού λογισμικού (38%), η αυ-τοματοποίηση των διαδικασιών μέσω Robotic Process Automation (38%) και οι λύσεις In-ternet of Things (36%), είναι τομείς στους οποίους οι επιχειρήσεις επένδυσαν την τελευταία διετία.

Ως προς τα οφέλη της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών κατά το 43,5% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η ρομποτική κι ο αυτοματισμός βελτίωσαν την παραγωγικότητα, ενώ κατά το 38,9% τόνισαν τη σημασία της τεχνολογίας 3D printing στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών. Αναφορικά με τον εντοπισμό και την αξιοποίηση των εξωτερικών πηγών καινο-τομίας, κατά το 63% υπέδειξαν τη συνεχή ανάλυση της εμπειρίας και των τάσεων των κατα-ναλωτικών προτιμήσεων, ενώ κατά το 50% υπέδειξαν την αποτελεσματικότητα των work-shops με τη συμμετοχή ειδικών.

Όλοι συμφώνησαν ότι μόνη η αύξηση των επενδύσεων στην καινοτομία δεν αρκεί στη νέα ψηφιακή εποχή, καθώς η καινοτομία πρέπει να ενταχθεί στο DNA των εταιρικών οργανισμών. Η έρευνα διαπίστωσε ότι η έλλειψη κατάλληλης κουλτού-ρας, τεχνογνωσίας και ανθρωπίνων πόρων είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις.