Η δριμύτατη αύξηση του κόστους πωλήσεων κατά 23,78%, που ξεπέρασε την αύξηση κύκλου εργασιών της εταιρείας, η οποία έφθασε το 16,81%, οδήγησε σε ζημιές την Έψα βιομηχανία αναψυκτικών και χυμών το οικονομικό έτος 2022 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο ετήσιος τζίρος της Έψα το 2022 ξεπέρασε τα 10,7 εκατ. ευρώ, έναντι 9,17 εκατ. ευρώ που είχε φθάσει το 2021. Αντίστοιχα, το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 6,75 εκατ. ευρώ έναντι 5,46 εκατ. ευρώ το 2021.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας ήταν ζημιά μετά φόρων ύψους 1,67 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων ήταν 1,33 εκατ. ευρώ και οι ζημιές EBITDA είχαν διαμορφωθεί σε €705.122,51. Ο δείκτης EBITDA ήταν ο μόνος όπου η εταιρεία είχε εμφανίσει κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στην προηγούμενη χρήση του οικονομικού έτους 2021. Τα αποτελέσματα εις νέον της περιόδου 2022 έχουν φτάσει τις ζημιές ύψους 6,96 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και το υπόλοιπο ζημιών προηγούμενης χρήσης, ύψους 5,33 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στον ισολογισμό του 2022, «το ποσό της τελικής ζημίας θα μεταφερθεί για να καλυφθεί από κέρδη επόμενων χρήσεων».

Η καθαρή θέση της εταιρείας μειώθηκε κατά €1.385.024,64 εντός του οικονομικού έτους 2022 και διαμορφώθηκε στα €1.163.908,46, εξαιτίας των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσεως. Οι συνολικές της υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 1,62 εκατ. ευρώ, ενώ αυξημένα εμφανίζονται και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά 5,58%, όπως επίσης και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεων κατά 28,32% και κατά 1,06 εκατ. ευρώ κατ’ απόλυτη τιμή. Πραγματοποιήθηκαν αυξημένες δαπάνες στον τομέα των αμοιβών, των logistics και των δαπανών προβολής και διαφήμισης.

Αποπληρώνεται το 2023 ποσό ύψους 1,63 εκατ. ευρώ τραπεζικού δανεισμού
Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά €316.903,72. Αυξήθηκαν, ωστόσο, οι εμπορικές υποχρεώσεις κατά €987.567,83, εξαιτίας της αύξησης προμηθειών και των τιμών αγοράς για πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας, που επέφερε η αύξηση των πωλήσεων. Η Έψα είχε συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ύψους 6,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022, έναντι 4,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2021. Πρόκειται για αύξηση ύψους 1,8 εκατ. ευρώ (36,2%), η οποία όμως κυρίως οφείλεται στις δόσεις λοιπών μακροχρόνιων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 1,63 εκατ. ευρώ που θα πληρωθούν εντός 2023 και άρα, εντάχθηκαν στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της Έψα είναι αυξημένο κατά 14%, από τα 5,18 εκατ. ευρώ στα 5,9 εκατ. ευρώ.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter