Η δεύτερη κατηγορία που αναλύεται στο πλαίσιο της διάρθρωσης της συνολικής ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης είναι αυτή των δαπανών για την ένδυση και την υπόδηση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης, για την επισκευή και τη συντήρησή τους, καθώς και για αγορές συμπληρωμάτων

Η δεύτερη κατηγορία που αναλύεται στο πλαίσιο της διάρθρωσης της συνολικής ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης είναι αυτή των δαπανών για την ένδυση και την υπόδηση. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται δαπάνες για αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης, για την επισκευή και τη συντήρησή τους, καθώς και για αγορές συμπληρωμάτων.

Εξετάζοντας τα δεδομένα παρατηρούμε αντιστοιχίες με την πορεία της καταναλωτικής δαπάνης για τα είδη διατροφής, τα ποτά και τον καπνό, όχι τόσο σε σχέση με το ύψος των μεριδίων της κατηγορίας στο σύνολο, αλλά σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη. Η γενική τάση που επικρατεί σε όλες τις χώρες που μελετώνται είναι πτωτική με μικρές διακυμάνσεις. Το γεγονός αυτό συνδέεται άμεσα με την άνοδο των ρυθμών μεγέθυνσης των οικονομιών αλλά και με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η άνοδος του κατά κεφαλήν εισοδήματος και συνακόλουθα του διαθέσιμου προς κατανάλωση εισοδήματος αυξάνει μεν τη δαπάνη για ένδυση και υπόδηση, αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες καταναλωτικής δαπάνης. Με άλλα λόγια η κατηγορία αυτή παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στις μεταβολές του εισοδήματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται διαχρονικά η σχετική συμμετοχή της στη συνολική καταναλωτική δαπάνη.

Πίνακας 1. Πραγματική καταναλωτική δαπάνη Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης (σε euro/ecu κατά κεφαλήν-σταθερές τιμές του 1995).

1970

1980

1990

1995

1997

1999

2000

Γερμανία

752

907

987

880

880

880

:

Ισπανία

614

641

510

490

510

550

:

Ελλάδα

530

830

690

720

760

810

850

Ιρλανδία

296

292

430

540

690

940

1.160

Σουηδία

:

534

667

550

540

600

:

ΗΠΑ

426

551

733

816

884

:

:


Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat.

Η Ελλάδα διοχετεύει σε αυτή την κατηγορία το υψηλότερο ποσοστό δαπάνης (11% το 2000) και η Φινλανδία το χαμηλότερο (4.7%). Στις ΗΠΑ η συγκεκριμένη δαπάνη ακολουθεί αρνητική τάση, καθώς το μερίδιο της από 8,1% την περίοδο 1970-1974 προσέγγισε το 5,9% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης την περίοδο 1995-1999. Μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στην Ιαπωνία, ενώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα είναι ανάλογη, με πτώση του ποσοστού τόσο στις χώρες υψηλού βιοτικού επιπέδου όσο και σε εκείνες με χαμηλότερο, όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Πίνακας 2. Ποσοστό κατά κεφαλήν δαπάνης Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στη συνολική δαπάνη.
1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000

Αυστρία

:

9,9

9,8

9,2

8,2

6,9

:

Βέλγιο

8,4

7,6

7,2

6,9

7,1

6,1

:

Γερμανία

9,7

9,1

8,6

8,1

7,7

6,8

:

Δανία

7,5

6,5

5,9

6,1

5,4

5,1

:

Ισπανία

8,4

8,2

7,6

8,2

7,7

6,6

:

Φινλανδία

:

6,0

5,7

5,8

5,1

4,7

:

Γαλλία

8,9

7,9

7,0

6,8

6,2

5,4

:

Ελλάδα

14,8

13,5

12,9

12,2

11,4

10,9

11,0

Ιρλανδία

10,9

8,2

8,0

7,8

6,9

7,2

7,0

Ιταλία

9,0

10,3

10,7

10,6

10,0

9,5

9,0

Ιαπωνία

8,2

7,8

7,0

6,6

6,1

5,8

:

Λουξεμβούργο

9,0

8,0

6,9

6,6

5,8

5,7

:

Ολλανδία

10,7

9,1

7,7

7,9

7,4

6,3

:

Πορτογαλία

:

9,1

9,7

9,4

8,7

8,1

:

Σουηδία

:

:

7,3

7,5

6,4

5,3

:

Μ. Βρετανία

9,1

8,3

7,3

7,2

6,5

6,4

6,1

ΗΠΑ

8,1

7,3

6,5

6,3

6,0

5,9

:


Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat.

Η πραγματική καταναλωτική δαπάνη για τα είδη ένδυσης και υπόδησης παρουσιάζει ανοδική πορεία με διακυμάνσεις. Εκτιμάται ότι η αύξηση κατά την τελευταία τριακονταετία ήταν της τάξης του 50% φτάνοντας κατά το 2000 στα 850 ecu/euro κατά κεφαλήν, δαπάνη που θεωρείται υψηλή στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιτίας του υψηλού ποσοστού συμμετοχής της στη συνολική καταναλωτική δαπάνη. Επιπλέον τη δεκαετία του ’70 καταγράφονται οι υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης, ενώ ακολουθεί μία περίοδο στασιμότητας. Τα τελευταία πέντε έτη σημειώνονται εκ νέου ισχυρές αυξητικές τάσεις, που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην αγορά ειδών ένδυσης και υπόδησης από πλευράς προσφοράς.

Η παρουσία του κλάδου ένδυσης και υπόδησης στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον εμφανίζει ομοιότητες με τον κλάδο των ειδών διατροφής και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Τα τελευταία χρόνια διευρύνεται ακόμη περισσότερο λόγω των συμπράξεων και συγχωνεύσεων μιας μεγάλης μερίδας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.