Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις δαπάνες για διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης είναι το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης κατηγορίας στη συνολική καταναλωτική δαπάνη για όλες σχεδόν τις χώρες που εξετάζονται, με εξαίρεση την Ιταλία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τελικές δαπάνες για αγορά επίπλων και συμπληρωμάτων επιπλώσεων, για αγορά συσκευών θέρμανσης και μαγειρικής, για αγορά υαλικών και επιτραπέζιων σκευών, καθώς και οι τρέχουσες οικιακές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για οικιακές υπηρεσίες.

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις δαπάνες για διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης είναι το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής της συγκεκριμένης κατηγορίας στη συνολική καταναλωτική δαπάνη για όλες σχεδόν τις χώρες που εξετάζονται, με εξαίρεση την Ιταλία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι τελικές δαπάνες για αγορά επίπλων και συμπληρωμάτων επιπλώσεων, για αγορά συσκευών θέρμανσης και μαγειρικής, για αγορά υαλικών και επιτραπέζιων σκευών, καθώς και οι τρέχουσες οικιακές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για οικιακές υπηρεσίες.

Αναλυτικότερα, στις ΗΠΑ καταγράφεται πτωτική τάση της συμμετοχής αυτής της δαπάνης στη συνολική. Έτσι το συγκεκριμένο μερίδιο για την περίοδο 1970-1974 ήταν 7,1% επί του συνόλου, για να φτάσει κατά το 1995-1999 στο 5,8%, ποσοστό που συνιστά ένα από τα χαμηλότερα καταγεγραμμένα ανάμεσα στις χώρες που εξετάζονται. Από την άλλη πλευρά, στην Ιαπωνία αποτυπώνεται ανάλογη πτωτική πορεία με το σχετικό ποσοστό συμμετοχής να φτάνει το 5,9% την περίοδο 1995-1999. Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται αντίστοιχες με εκείνες στην Ιαπωνία, μολονότι τα ποσοστά συμμετοχής εμφανίζονται ελαφρά υψηλότερα. Οι ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματος εμφανίζουν πτωτικούς ρυθμούς ως προς το ποσοστό συμμετοχής της εξεταζόμενης κατηγορίας στο σύνολο της καταναλωτικής δαπάνης. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι χώρες χαμηλότερου βιοτικού επιπέδου (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ιρλανδία) με μερίδια που κινούνται κοντά στο 6%.

Πίνακας 1. Πραγματική καταναλωτική δαπάνη Διαρκών Αγαθών Οικιακής Χρήσης (σε euro/ecu κατά κεφαλήν-σταθερές τιμές του 1995).

1970

1980

1990

1995

1997

1999

2000

Γερμανία

599

874

993

950

940

960

:

Ισπανία

369

402

417

440

460

500

:

Ελλάδα

280

420

380

430

460

480

500

Ιρλανδία

252

321

450

520

620

740

800

Σουηδία

:

423

534

470

480

550

:

ΗΠΑ

458

531

698

802

868

:

:


Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat.

Στην περίπτωση της Ελλάδας διαπιστώνεται σαφής πτωτική πορεία του ποσοστού συμμετοχής των δαπανών της συγκεκριμένης κατηγορίας στη συνολική, αλλά διπλασιασμός των πραγματικών κατά κεφαλήν δαπανών κατά την τελευταία τριακονταετία. Το ποσοστό συμμετοχής στις αρχές της δεκαετίας του ’70 υπολογίζεται σε 8,1% και το 2000 σε 6,5%. Η πραγματική κατά κεφαλήν ετήσια καταναλωτική δαπάνη το 2000 εκτιμάται στα 500 ecu/euro και είναι κατώτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επίσης η πραγματική κατά κεφαλήν καταναλωτική δαπάνη παρουσιάζει αυξητική τάση καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο με εξαίρεση το διάστημα 1980-1984, ενώ οι υψηλότεροι ρυθμοί καταγράφονται τη δεκαετία του ’70 κατ’ αντιστοιχία με τις προηγούμενες κατηγορίες που παρουσιάστηκαν. Ωστόσο την τελευταία δεκαετία εκτιμώνται υψηλοί ρυθμοί αύξησης της πραγματικής δαπάνης για την κατηγορία, ανώτεροι από τους ρυθμούς αύξησης της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης.

Πίνακας 2. Ποσοστό κατά κεφαλήν δαπάνης Διαρκών Αγαθών Οικιακής Χρήσης στη συνολική δαπάνη.
1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990-1994

1995-1999

2000

Αυστρία

:

9,9

8,3

8,2

8,8

8,7

:

Βέλγιο

8,6

8,3

7,1

6,8

6,9

6,1

:

Γερμανία

8,8

8,6

8,0

7,6

8,0

7,4

:

Δανία

8,0

7,3

6,0

6,0

5,6

5,7

:

Ισπανία

7,1

7,1

6,5

6,3

6,3

6,1

:

Φινλανδία

:

6,2

5,9

5,8

4,8

4,5

:

Γαλλία

9,1

8,6

7,9

7,2

6,6

6,4

:

Ελλάδα

8,1

8,6

8,0

7,6

6,8

6,4

6,5

Ιρλανδία

9,5

8,7

7,8

8,0

7,1

7,2

7,1

Ιταλία

7,2

8,8

9,4

9,7

9,8

9,5

9,6

Ιαπωνία

7,6

6,2

5,9

6,1

6,1

5,9

:

Λουξεμβούργο

10,0

9,9

9,0

10,0

10,8

10,8

:

Ολλανδία

11,8

10,6

8,8

7,7

7,8

7,3

:

Πορτογαλία

:

8,5

8,3

7,5

7,0

6,7

:

Σουηδία

:

:

5,1

5,1

4,9

4,6

:

Μ. Βρετανία

7,2

7,0

6,3

6,2

5,9

6,1

6,2

ΗΠΑ

7,1

6,7

6,3

6,2

5,9

5,8

:

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Eurostat.