Ενισχυμένα ήταν το 2022 τα οικονομικά μεγέθη της Coca-Cola HBC, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, με τον όμιλο να κλείνει τη χρονιά με αυξημένο όγκο και αυξημένα έσοδα από πωλήσεις, αλλά και αυξημένα μερίδια αγοράς τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα καθαρά της έσοδα από πωλήσεις το 2022 αυξήθηκαν κατά 14,2% σε οργανική βάση και κατά 28,3% σε δημοσιευμένη βάση σε σχέση με το 2021, φτάνοντας τα 9,20 δισ. ευρώ, έναντι 7,17 δισ. το 2021, ενώ η αύξηση των πωλήσεων σε οργανική βάση φτάνει το 22,7%, αν εξαιρεθούν οι αγορές της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 15,9% σε οργανική βάση (3,39 ευρώ, έναντι 2,97 ευρώ το 2021), επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική του ομίλου και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά στον όγκο πωλήσεων, αυτός αυξήθηκε κατά 12,4% σε δημοσιευμένη βάση, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες προτεραιότητας του ομίλου (ανθρακούχα αναψυκτικά, ποτά ενέργειας και καφές), αλλά μειώθηκε κατά 1,5% σε οργανική βάση.

Τι πούλησε στην Ελλάδα
Ο όγκος πωλήσεων της Coca-Cola HBC στην Ελλάδα το 2022 αυξήθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της κατηγορίας του νερού, η οποία κατέγραψε καλές επιδόσεις, καθώς η κατανάλωση στο κανάλι εκτός σπιτιού παρουσίασε ανάκαμψη. Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero, της Fanta και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ τα ποτά ενέργειας σημείωσαν άνοδο στο μέσο επίπεδο του εύρους 20-30%.

Μειωμένα περιθώρια κέρδους
Όσον αφορά στην κερδοφορία, τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται μειωμένα κατά 11,9% σε δημοσιευμένη βάση, στα 703,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν κατά 24,1%, στα 415,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021. Ωστόσο, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,9%, στα 929,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,1%, στα 624,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων επιπτώσεων από τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Όσον αφορά στο περιθώριο κέρδους, αυτό μειώθηκε σημαντικά, από το 11,2% του 2021 στο 7,7%, ενώ σε επίπεδο συγκρίσιμου περιθωρίου κέρδους η μείωση ήταν μικρότερη, από το 11,6% στο 10,1%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ανεπτυγμένες αγορές το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους μειώθηκε από το 12,2% στο 10,3%, στις αναπτυσσόμενες αγορές από το 7,7% στο 6,7% και στις αναδυόμενες αγορές από το 13% στο 11,3%.

Πόσο κόστισε ο πόλεμος στην Ουκρανία
Όπως αναφέρεται, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο όμιλος υπέστη καθαρές ζημίες απομείωσης για ενσώματα πάγια στοιχεία, άυλα περιουσιακά στοιχεία και συμμετοχές λογιστικοποιημένες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, καθώς και κόστη αναδιάρθρωσης, σε σχέση με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στη Ρωσία και τις δυσμενείς μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον. Ο όμιλος προέβη, επίσης, σε αύξηση της πρόβλεψης επισφάλειας σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και διαγραφές αξίας αποθεμάτων και ενσώματων πάγιων στοιχείων, ως συνέπεια της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο αντίκτυπος του πολέμου στα λειτουργικά κέρδη της Coca-Cola HBC για το 2022 υπολογίζεται στα 135,7 εκατομμύρια ευρώ.

Τι βλέπει για το 2023
Μετά από τις προαναφερθείσες οικονομικές επιδόσεις του 2022, που η διοίκηση της Coca-Cola HBC χαρακτηρίζει ως καλύτερες του αναμενομένου, ο όμιλος αναμένει το 2023 να επιτύχει οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις πάνω από το εύρος-στόχο του 5-6%, παρότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει συνεχή πληθωρισμό και αναμένει αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο περίπου στο μεσαίο επίπεδο του εύρους 10-20% για το 2023.

Η διοίκηση του ομίλου προβλέπει ότι τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του 2023 θα επηρεαστούν αρνητικά κατά 25 – 35 εκατ. ευρώ από την επίδραση μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου, λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών, και εκτιμά ανάπτυξη λειτουργικών κερδών στο εύρος -3% έως +3% σε οργανική βάση.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter