Το αβέβαιο, ασταθές και εν πολλοίς μη προβλέψιμο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται σε περιόδους κρίσης, αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο έναντι του οποίου είναι σήμερα εκτεθειμένη μια επιχείρηση, δηλώνει στο σελφ σέρβις ο διευθύνων σύμβουλος της Chartis Greece, κ. Χρήστος Αδαμαντιάδης, για να προσθέσει ότι η επέλευση ενός ασφαλιστικού κινδύνου μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την επιχείρηση.

Σημειώνει, ειδικότερα, ότι η μη ασφάλιση μίας εμπορικής επιχείρησης κοστίζει πολύ ακριβά, σε αντίθεση με την ασφάλιση, το κόστος της οποίας είναι εξαιρετικά χαμηλό. Αναφερόμενος στις τάσεις που επικρατούν σχετικά με την αντιμετώπιση των εμπορικών κινδύνων, ο κ. Χρήστος Αδαμαντιάδης τονίζει ότι αυτές αποτυπώνονται σε καλύψεις που μειώνουν την έκθεση των επιχειρήσεων σε νέες μορφές οικονομικών κινδύνων, όπως οι οικονομικές διεκδικήσεις έναντι εταιρειών -αλλά και των ίδιων των στελεχών τους- που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές ευθύνες.

Σελφ Σέρβις: Σε τι βαθμό είναι ασφαλισμένες στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Η απουσία επίσημων στατιστικών στοιχείων και δημοσιευμένων μελετών για την ασφάλιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα καθιστά δύσκολη κάθε σχετική αξιολόγηση. Σύμφωνα, ωστόσο, με εκτιμήσεις, το ποσοστό των ασφαλιζόμενων επιχειρήσεων δεν ξεπερνά το 30% για την κατηγορία των μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 10-15 εργαζόμενους -ποσοστό που υπερβαίνει το 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

Σελφ Σέρβις: Τι καλύψεις συνήθως παρέχουν τα ασφαλιστήρια των επιχειρήσεων;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συνήθως καλύπτουν βασικούς κινδύνους, για παράδειγμα φωτιά και σεισμό, και συνάπτονται κυρίως λόγω κάποιας μορφής δανεισμού για αγορά ακινήτου, εξοπλισμού, ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Παρατηρείται, πάντως, μία σημαντική αύξηση των αιτημάτων για ευρύτερη κάλυψη κινδύνων περιουσίας, για παράδειγμα ασφάλιση των εισπράξεων, του ταμείου, ή κινδύνων από πλημμύρες, αλλά και των ευθυνών των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, στις ασφαλίσεις ευθυνών πιο διαδεδομένα προγράμματα αφορούν σε ασφαλίσεις από τη γενική λειτουργία της επιχείρησης, ή αλλιώς τη γενική αστική ευθύνη, την ευθύνη και ανάκληση προϊόντος, την επαγγελματική αστική ευθύνη, καθώς και την ευθύνη για εργατικά ατυχήματα -αστική ευθύνη εργοδότη.


Μορφές ρίσκου… νέας γενιάς
Σελφ Σέρβις: Τι προβλέπουν οι νέες τάσεις στην ασφαλιστική αγορά σχετικά με τις καλύψεις κινδύνων που απειλούν την επιχειρηματική κοινότητα και κυρίως τους παραγωγούς και τους διακινητές αγαθών ευρείας κατανάλωσης;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε διεθνώς μία σημαντική διαφοροποίηση της έννοιας του ρίσκου. Οι παραδοσιακοί κίνδυνοι της περιουσίας των επιχειρήσεων έχουν περιοριστεί και έχουν γίνει πιο προβλέψιμοι. Παράλληλα με τη φθίνουσα πορεία των παραδοσιακών κινδύνων, έχουν γεννηθεί άλλες διαφορετικές μορφές ρίσκου, οι οποίες είναι πιο σύνθετες, πιο θολές, ίσως και πιο απρόβλεπτες απ’ όλες τις προηγούμενες. Αντικειμενικά, το επιχειρηματικό ρίσκο είναι σήμερα μάλλον πολυπλοκότερο από ποτέ.

Το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών και την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών σε περιπτώσεις ανάκλησης ακατάλληλων προϊόντων από την αγορά, η ευαισθητοποίηση τοπικών κοινωνιών, φορέων και μέσων μαζικής ενημέρωσης σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των αποβλήτων, το προστατευτικότερο για τους εργαζομένους εργατικό δίκαιο, τα αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι μόνο κάποιες από τις εξελίξεις, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες έχουν ανοίξει πολλαπλά, σύνθετα μέτωπα επιχειρηματικών ευθυνών.

Οι οικονομικές διεκδικήσεις έναντι επιχειρήσεων, αλλά και των ίδιων των στελεχών τους, που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές ευθύνες, είναι δυσβάστακτες και πολλές φορές απειλούν την ίδια τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η ασφαλιστική βιομηχανία εργάζεται συστηματικά, προκειμένου να προσφέρει λύσεις που μειώνουν την έκθεση των επιχειρήσεων και τους κινδύνους της νέας αυτής μορφής.

Σελφ Σέρβις: Ποιους θα θεωρούσατε ως τους τρεις πιο σημαντικούς κινδύνους που θα επέβαλλαν σήμερα σε μια επιχείρηση να ασφαλιστεί;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Ο σημαντικότερος κίνδυνος που έχει να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση σήμερα είναι το αβέβαιο, ασταθές και εν πολλοίς μη προβλέψιμο οικονομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό σκηνικό. Σε περιόδους κρίσης -άρα αυξημένου επιχειρηματικού κινδύνου- η επέλευση ενός ασφαλιστικού κινδύνου μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για την επιχείρηση. Η ασφάλιση μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για τη μικρομεσαία επιχείρηση μέσω της μεταφοράς του μη επιχειρηματικού ρίσκου στον ασφαλιστή έναντι ενός μικρού -και προβλέψιμου- τιμήματος. Έχει παρατηρηθεί, άλλωστε, διεθνώς ότι σε περιόδους έντονης ανασφάλειας η ασφαλιστική βιομηχανία αυξάνει τις εργασίες της στον τομέα των επιχειρηματικών ασφαλίσεων.

Θα ήταν εσφαλμένη προσέγγιση μία επιλεκτική κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης, όταν με χαμηλό κόστος θα μπορούσε να εξασφαλίσει ασπίδα προστασίας για το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει. Σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σύμβουλο θα πρέπει να εντοπίζονται τομείς, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης του υπάρχοντος ασφαλιστηρίου ή καλύψεων που αρχικά δεν είχαν αγοραστεί, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού, της περιουσίας, καθώς και των ευθυνών της επιχείρησης.


Πολυ-ασφαλιστήρια: μια συμφέρουσα λύση
Σελφ Σέρβις: Πόσο ακριβή είναι η ασφάλιση μιας εμπορικής επιχείρησης;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Η μη ασφάλιση μίας εμπορικής επιχείρησης κοστίζει πολύ ακριβά! Η διαρκώς αυξανόμενη τεχνογνωσία των ασφαλιστικών εταιρειών και ο ανταγωνισμός για την διείσδυση σε μία μεγάλη και μη επαρκώς ασφαλισμένη αγορά έχουν λειτουργήσει προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα, είναι διαθέσιμα ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης σε ιδιαιτέρα προσιτό κόστος, τα λεγόμενα πολυ-ασφαλιστήρια, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των βασικών και ειδικών ασφαλιστικών τους αναγκών με κόστος που -για μικρές επιχειρήσεις- δεν διαφέρει πολύ από την ασφάλιση ενός αυτοκινήτου.

Ακόμη, ένα πολυ-ασφαλιστήριο έχει το ίδιο περίπου κόστος με ένα πλήρες συμβόλαιο πυρός ή ένα ευρύ συμβόλαιο ασφάλισης αστικών ευθυνών. Η επιλογή του παρέχει σημαντικό οικονομικό όφελος στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση.

Σελφ Σέρβις: Πριν από την υπογραφή ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τι θα πρέπει να προσέξει ένας επιχειρηματίας προκειμένου να ασφαλιστεί αποτελεσματικότερα;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Καταρχάς, η πρόληψη πάντα προέχει της ασφάλισης. Όλοι έχουν όφελος να μην γίνει η ζημιά. Κατά συνέπεια, θέματα πρόληψης -που ορισμένες φορές είναι πολύ απλά- έχουν προτεραιότητα. Δεύτερον, η σωστή καταγραφή της ασφαλιζόμενης περιουσίας και η επιλογή επαρκών ορίων ασφάλισης έχουν ιδιαίτερη σημασία, ώστε, αν επέλεθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος, ο ασφαλιζόμενος να είναι σωστά και επαρκώς καλυμμένος, χωρίς να χρειαστεί να εκτεθεί σε διπλοασφαλίσεις, περιττές χρεώσεις ή κενά στην ασφαλιστική προστασία. Εδώ, ένας καλός ασφαλιστικός σύμβουλος είναι πάντα πολύτιμος.

Σελφ Σέρβις: Το κύρος και η αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς αμφισβητούνται σήμερα από πολλούς. Δικαίως ή αδίκως;

Χρήστος Αδαμαντιάδης: Είναι γεγονός ότι, παρά τις αναμφισβήτητα πολλές θετικές προσπάθειες επιμέρους εταιρειών και τα δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται κάθε χρόνο σε αποζημιώσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων -μόνο η Chartis αποζημίωσε περίπου 10.500 ιδιώτες και περισσότερες από 1.300 επιχειρήσεις το 2009-, παρά τον σημαντικό ρόλο της αγοράς ως θεσμικού επενδυτή, δεν καταφέραμε να χτίσουμε ένα προφίλ αξιοπιστίας συμβατό με τις προσδοκίες των καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Όπως σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν οι καλοί και οι… λιγότερο καλοί, έτσι και στην Ελλάδα λειτουργούν πολλές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ελληνικές και ξένες, που προσφέρουν άριστα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι ασφαλιζόμενοι, δε, έχουν να διαλέξουν από ένα μεγάλο εύρος εταιρειών.

Όπως και να έχει, η υιοθέτηση του θεσμού από τη μικρή και μεσαία ελληνική επιχείρηση είναι κομβικής σημασίας για την προσπάθεια ανάπτυξης της σχέσης εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Ειδικά σήμερα, που η σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η ασφαλιστική βιομηχανία έχει την ευκαιρία να αναδείξει τον αναμφισβήτητα σημαντικό κοινωνικό της ρόλο, στηρίζοντας τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να ξεπεράσουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά τους.