Αρκετά ήταν τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε τον τελευταίο καιρό από αναγνώστες μας οι οποίοι ζητούσαν διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και την ενοικίαση περιπτέρου. Παραθέτουμε αναλυτικά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να τα καταθέσετε.

Αρκετά ήταν τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε τον τελευταίο καιρό από αναγνώστες μας οι οποίοι ζητούσαν διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν τη νομοθεσία για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και την ενοικίαση περιπτέρου. Παραθέτουμε αναλυτικά την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις υπηρεσίες στις οποίες πρέπει να τα καταθέσετε.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε ανάπηρους και θύματα πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1944 που έχουν αναπηρία πάνω από 80%, μπορεί να παραχωρηθεί με άδεια του αρμόδιου νομάρχη δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρων τα οποία είναι τοποθετημένα επάνω σε πεζοδρόμια των δημοσίων, δημοτικών και κοινωνικών δρόμων και πλατειών των πόλεων, κωμοπόλεων και χωριών ή βρίσκονται μέσα σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς κήπους και άλση. Το ανωτέρω δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, που περιλαμβάνει το δικαίωμα κατοχής του χώρου εγκαταστάσεως του περιπτέρου μόνο κατά τον χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας (άρθρο 15 παρ. 1 ν.δ.1044/1971) είναι αμεταβίβαστο με πράξεις εν ζωή (άρθρα 15 παρ. 3 και 16 παρ. 4 του ως άνω ν.δ.) πρέπει δε να ασκείται από τον δικαιούχο αυτοπροσώπως ή διά των οικείων του (άρθρο 21 παρ. 1 του ίδιου ν.δ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εκμίσθωσή του για χρονικό διάστημα μίας τριετίας. Ο χρόνος εκμισθώσεως μπορεί να παραταθεί πέραν των τριών ετών (άρθρα 25 ν.1848/1989 και 5 Υπουργικής Αποφάσεως Κ5671/1487/9.8.1984) όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, όπως η αδυναμία του δικαιούχου να εκμεταλλευθεί το περίπτερο αυτοπροσώπως λόγω ασθένειας, γήρατος ή άλλης αιτίας, ύστερα από έγκριση του αρμοδίου νομάρχη (άρθρα 21, παρ. 2, 12 παρ. 2 ν.δ.1044/1971 και 1 παρ. 1 εδ. α΄ της ως άνω υπουργικής απόφασης).

Αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου είναι η Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στην παραπάνω υπηρεσία αναρτάται πίνακας σχολαζόντων περιπτέρων, που περιλαμβάνει όλα τα προς διάθεση περίπτερα, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η νομαρχία ζητά την υποβολή εισήγησης από τους αρμόδιους δήμους σχετικά με τις θέσεις των περιπτέρων και από την οικεία οργάνωση αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η 30νθήμερη προθεσμία που ορίζει ο νόμος για την υποβολή της εισήγησης, ο νομάρχης αποφασίζει και χωρίς αυτήν.

ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ & ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ

A. Xορήγηση Άδειας Εκμετάλλευσης Περιπτέρου

  • Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων

  • Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου με την οποία του/της χορηγήθηκε σύνταξη.

γ. Απόκομμα συντάξεως του τελευταίου μηνός ή τριμηνιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το ΓΛΚ.

δ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (είναι ενσωματωμένη στο έντυπο της αίτησης).

στ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (τελευταίου οικονομικού έτους).

ζ. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους.

η. Βεβαίωση από τον δήμο για μονιμότητα κατοικίας 10 ετών (ν.2647, άρθρο 4, παρ. 5).

θ. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (η επικύρωση γίνεται στην υπηρεσία).

Παρατηρήσεις:

Στην υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 θα αναγράφεται ότι ο αιτών:

«δεν υπηρέτησε στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ ή σε Οργανισμό και δεν παίρνει σύνταξη από καμία τέτοια υπηρεσία, δεν έχει αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου κυλικείου, καφενείου ή κουρείου ή λιανικής πώλησης τσιγάρων σε καμία άλλη περιοχή της χώρας και δεν έχει παραιτηθεί ή δεν του/της έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό με σχετική απόφαση εντός της τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης».

  • Aκολουθούμενη διαδικασία:

Γίνεται γνωστοποίηση κενών θέσεων. Oι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία. Zητείται γνώμη του αντίστοιχου δημοτικού συμβουλίου και της Oμοσπονδίας Aναπήρων και μετά παρέλευση ενός μηνός χορηγείται η άδεια στους αιτούντες που πληρούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Διάρκεια ισχύος:

Mέχρι ανάκλησης ή κατάργησής της.

B. Ενοικίαση άδειας περιπτέρου

  • Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της οικείας Ν.Α.

  • Δικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το KΕΠ).

β. Συμφωνητικό μίσθωσης σε δύο (2) αντίγραφα, με θεωρημένο το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλόμενων πλευρών*.

γ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ταυτοτήτων των συμβαλλόμενων πλευρών**.

δ. Το τελευταίο 3μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης του δικαιούχου από το ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του προηγούμενου μισθωτή ότι αποχωρεί οικειοθελώς (σε περίπτωση αλλαγής μισθωτή χωρίς να έχει λήξει η προηγούμενη μίσθωση).

Παρατηρήσεις:

* Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής πραγματοποιείται από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

** Η επικύρωση των φωτοαντιγράφων γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Γ. Χορήγηση άδειας πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών και ποτών από αναπηρικά περίπτερα

  • Αρμόδια Υπηρεσία: Υγειονομική υπηρεσία της οικείας Ν.Α.

  • Δικαιολογητικά

α. Φωτοτυπία άδειας περιπτέρου (της νομαρχίας).

β. Αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο, φωτοτυπία της νομαρχιακής απόφασης για το δικαίωμα μισθώσεώς του.

γ. Βεβαίωση της οικείας δημοτικής αρχής ότι η τοποθέτηση των χρησιμοποιούμενων ψυγείων (2, στις αντίστοιχες πλευρές του) είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε διατάξεις του νόμου.

δ. Φωτοτυπία του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας (θεωρημένο).