Συνολικά 67 περίπτερα και κυλικεία «χηρεύουν» στον Πειραιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας Πειραιώς. Παρά τις σχετικές ενέργειες της νομάρχου κας Μαίρης Σορώτου-Τσανάκη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει ακόμη προβεί σε νομοθετική τροπολογία της ισχύουσας διάταξης με σκοπό την αύξηση του ορίου εισοδήματος των 2347.76 ευρώ, με αποτέλεσμα, ενώ υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις, τα σχολάζοντα περίπτερα να μην παραχωρούνται στους ενδιαφερομένους, γιατί στην πλειονότητά τους το εισόδημά τους ξεπερνά το παραπάνω ποσό, το οποίο είναι αρκετά μικρό.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Προκειμένου να διεκδικήσουν οι εκάστοτε ενδιαφερόμενοι τα περίπτερα, πρέπει να καταθέσουν στη Νομαρχία Πειραιώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την αρμόδια υπηρεσία), με την οποία ζητούν τη χορήγηση αδείας εκμεταλλεύσεως περιπτέρου με δικαίωμα τριών επιλογών.

  2. Απόφαση Κανονισμού Πολεμικής Σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι δικαιούχοι είναι: οι ανάπηροι πολέμου του 1940-41, οι ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης της χρονικής περιόδου 1941-1944, οι ανάπηροι με αντιδικτατορική δράση των ετών 1967-1974 και οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου σύμφωνα με το νόμο 1370/44.

  3. Βεβαίωση από το δήμο, από την οποία θα προκύπτει η δεκαετής διαμονή τους σε δήμο της αρμοδιότητας της Νομαρχίας Πειραιώς.

  4. Εκκαθαριστικό Σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν εργάζονται στο Δημόσιο ή ΟΤΑ και ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από αυτά.

Η Νομαρχία Πειραιώς μέχρι το 1998 αναρτούσε τις περισσότερες φορές πίνακες σχολαζόντων περιπτέρων μέχρι και δύο φορές το χρόνο. Από το 1999 και μετά η ανάρτηση του σχετικού πίνακα γίνεται μία φορά το χρόνο, αλλά ενώ εμφανίζονται δικαιούχοι, τα περίπτερα αυτά στην πλειονότητά τους δεν παραχωρούνται, επειδή το εισόδημα των ενδιαφερομένων υπερβαίνει το ποσόν των 2347.76 ευρώ!

Αναγκαιότητα αύξησης του ορίου εισοδήματος

Μετά την έκθεση των Επιθεωρητών-Ελεγκτών, η νομάρχης Πειραιά, κα Μαίρη Σορώτου-Τσανάκη, θα έπρεπε να είχε ανακαλέσει τις μη σύννομες παραχωρηθείσες άδειες περιπτέρων οι οποίες είχαν παραχωρηθεί με απόφαση άλλων νομαρχών.

Κατόπιν όμως μεγάλης σκέψης, αλλά και με πολλή ευαισθησία (αφού σε διαφορετική περίπτωση τετρακόσιες οικογένειες θα έμεναν στο δρόμο και περισσότερα από δύο χιλιάδες άτομα άνεργα) η κα Τσανάκη εισηγήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τη μη ανάκληση αυτών των αδειών και τροποποίηση της δεσμευτικής προϋπόθεσης. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγησή της. Στη συνέχεια η νομάρχης έστειλε επιστολή στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, με την οποία ζητούσε να δεχτεί την πρόταση και να ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά.

Η απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν ότι «έχει ήδη προωθήσει Σχέδιο Νόμου για την αύξηση του ορίου εισοδήματος του ποσού των 2347.76 ευρώ στο ποσό των 6749.82 ευρώ».

Όμως παρά τη σχετική δέσμευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το όριο εισοδήματος εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να παραμένει στα 2347.76 ευρώ, με αποτέλεσμα, παρ' ότι υπάρχουν αιτήσεις ενδιαφερομένων δικαιούχων, τα περίπτερα που «χηρεύουν» στη Νομαρχία Πειραιώς να μην τους παραχωρούνται για το λόγο ότι το εισόδημά τους ξεπερνά το ποσό αυτό. Γι’ αυτό αναγκαία καθίσταται η τροπολογία της σχετικής διάταξης με σκοπό την αύξηση του ορίου εισοδήματος, σύμφωνα με την πρόταση της κας νομάρχου.