Αύξηση κατά 13,22% στον ετήσιο κύκλο εργασιών της σημείωσε στο οικονομικό έτος μεταξύ 1ης Ιουλίου 2022 και 30ής Ιουνίου 2023 η Χαρτοπάκ ΑΒΕΕ, από τα 1,26 εκατ. ευρώ, στα 1,42 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρεία, που παράγει και επεξεργάζεται χαρτοσακούλες ως κύρια δραστηριότητα και διατηρεί επίσης συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας, αύξησε τη μεικτή κερδοφορία της στην πιο πρόσφατη οικονομική χρήση που ολοκλήρωσε.

Το κόστος πωληθέντων είχε αυξηθεί κατά 10,66% (€1.275.270,77 το 2023, έναντι €1.152.390,83 το 2022), αλλά το μεικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε το 2023 σε €147.527,28, έναντι €104.297,44 το 2022 (αυξητικά κατά 41,44%). Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν σε €46.859,11, έντονα αυξημένα κατά 131%, συγκριτικά με τα €20.285,94.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά κέρδη του 2023 ήταν ακόμη υψηλότερα από τα περσινά μεικτά κέρδη: €26.838,10. Η Χαρτοπάκ ΑΒΕΕ μεταφέρει €227,661,11 εις νέο, ανεβάζοντας την καθαρή της θέση στα €751.071,11. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας, μαζί με τις προβλέψεις και τις υποχρεώσεις, διαμορφώθηκε σε €1.305.890,70.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter