Σήμερα, οι μεγάλες εταιρείες του retail προσπαθούν αφενός να μειώσουν κατά το δυνατόν τα λειτουργικά τους έξοδα και αφετέρου να αντλήσουν υψηλότερη αξία από τα προϊόντα και τους πελάτες τους. Κύρια επιδίωξη αποτελεί η διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, σε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου είναι άμεσα διαθέσιμος ένας τεράστιος όγκος δεδομένων πωλήσεων, που κρύβει μέσα του σημαντική επιχειρηματική πληροφορία. Αυτή η πληροφορία συνήθως αξιοποιείται ελάχιστα μέσω των συμβατικών συστημάτων ανάλυσης της ιστορικής πληροφορίας.

Ειδικότερα, οι προσφερόμενες λύσεις της SPSS για τον χώρο του λιανικού εμπορίου αφορούν κατ’ αρχάς στην αύξηση της αξίας του πελάτη, αλλά και της γενικότερης κερδοφορίας της επιχείρησης: H SPSS έχει την δυνατότητα να δημιουργήσει ενοποιημένο πελατοκεντρικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, γεγονός που επιτρέπει την άμεση διάθεση της πληροφορίας στον επιχειρηματικό χρήστη. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών αφορούν στην τμηματοποίηση πελατολογίου (customer segmentation) και στην ανάδειξη των συνδυασμών των προϊόντων που αγοράζονται μαζί (market basket analysis). Η διερεύνηση της τυπολογίας και της αλληλουχίας αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για τη σωστή οργάνωση των προϊόντων στο κατάστημα και για την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών για ομάδες συγγενών προϊόντων όσο και για πραγματοποίηση ενεργειών cross-selling και up-selling στους πελάτες, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων. Στις επιχειρήσεις που διαθέτουν loyalty system είναι δυνατή η πρόβλεψη της αδράνειας του πελάτη προς την επιχείρηση. Με την τεχνολογία της SPSS μπορεί ακόμη να περιγραφεί η συμπεριφορά του πελάτη στην χρονική περίοδο πριν από τον “τερματισμό” της σχέσης του με την επιχείρηση, με προσδιορισμό των πελατών που θα σταματήσουν τις συναλλαγές τους με την επιχείρηση και θα διαφύγουν στον ανταγωνισμό (churn) και προσδιορισμό της αξίας κάθε πελάτη (customer value analysis).

Επίσης, οι εφαρμογές αφορούν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας μέσω της παραγωγής online report με τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρηματικής ευφυΐας της SPSS, με παρακολούθηση δεικτών απόδοσης ή KPIs, που αφορούν στα μεγέθη πωλήσεων, στο κόστος πωλήσεων, στα περιθώρια κέρδους και στην ικανοποίηση των πελατών, στον έλεγχο δεδομένων & αξιολόγηση βάσεων δεδομένων, στη μελέτη των απωλειών εμπορευμάτων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (shrinkage) και στην πρόβλεψη πωλήσεων (forecasting) και βελτιστοποίηση του αποθέματος στα καταστήματα.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της επιτυχημένης ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η SPSS προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης πληροφορίας σχετικά με τον πελάτη από κάθε σημείο επαφής με την επιχείρηση. Ακόμη, με την χρήση PDA ή άλλου καναλιού (web, τηλεφωνικό κέντρο κλπ) είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων με στόχο την διενέργεια έρευνας ικανοποίησης κά, ενώ κατευθύνοντας τις προωθητικές ενέργειες του τμήματος marketing σε μικρότερα πιο στοχευμένα groups, ο οργανισμός που χρησιμοποιεί λύσεις της SPSS επιτυγχάνει μεγαλύτερη αποδοτικότητα της διαφημιστικής δαπάνης.

Τέλος, μέσω των λύσεων της SPSS, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού των καταλληλότερων σημείων για νέα υποκαταστήματα, αλλά και της θέσεως των προϊόντων στο κατάστημα (ανάλυση σχετικά με την τοποθέτηση των προϊόντων στο εσωτερικό του καταστήματος με γνώμονα την αύξηση των πωλήσεων, πρόβλεψη της καλύτερης τοποθεσίας για την δημιουργία νέων καταστημάτων μέσω ανάλυσης πληθυσμιακών, δημογραφικών, αλλά και άλλων παραμέτρων (site location).

Debenhams case study
Η εταιρεία λιανεμπορίου Debenhams αξιοποιεί την τεχνολογία της SPSS από το 2000, με στόχο τη μελέτη της διαθέσιμης ιστορικής πληροφορίας σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών της. Με βάση αυτόν τον πλούτο, είναι σε θέση να εξαγάγει σημαντικά συμπεράσματα, που την βοηθούν να σχεδιάσει καλύτερα της προωθητικές ενέργειες στους πελάτες της, να παρακολουθεί τις πωλήσεις ανά κατάστημα, αλλά και να αποφασίσει για την βέλτιστη περιοχή για το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος (περισσότερες πληροφορίες στο www.spss.com).

Info:
Η SPSS BI Greece AE (www.spss.gr) είναι εκπρόσωπος της SPSS Inc στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια με πάνω από μεγάλους 400 πελάτες σε όλες τις κάθετες αγορές. Το ελληνικό γραφείο της SPSS, πέραν των εργαλείων λογισμικού, διαθέτει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων αναλυτικής τεχνολογίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε λιανική επιχείρηση που επιθυμεί να μελετήσει τον πλούτο της πληροφορίας και να αναπτύξει κάποια από τις προαναφερθείσες εφαρμογές.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στο τεύχος 40 του περιοδικού Retail Technology (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2008) των εκδόσεων Comcenter.