Ανοδικά κινήθηκε το 2021 ο τζίρος της Cafetex. παρά τη σημαντική επίπτωση στις πωλήσεις της εταιρείας στο κανάλι HORECA κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Ωστόσο, η κερδοφορία της επλήγη από την αύξηση της τιμής του καφέ κατά τους τελευταίους μήνες του 2021. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, το 2021 ο κύκλος εργασιών της Cafetex ανήλθε σε 10.17 εκατ. ευρώ, έναντι 9,41 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 8,1%. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 27,7%, έναντι 28,8% το 2020, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής του καφέ τους τελευταίους μήνες του 2021, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε κέρδη ποσού 639.000 ευρώ, μειωμένα έναντι των 758.000 ευρώ του 2020. Το λειτουργικό EBITDA έκλεισε σε κέρδος 1,44 εκατ. ευρώ, έναντι κέρδους 1,66 εκατ. το 2020.

Επαναδιαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές και διπλασιασμός των εξόδων προβολής
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας εστίασε στην αξιοποίηση κάθε δυνατού μέσου που θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του αντικτύπου της πανδημίας, και εκτός από τη συμμετοχή της σε προγράμματα κυβερνητικής στήριξης, έλαβε επίσης μέτρα για να περιορίσει τα λειτουργικά της έξοδα, όπως την εκ νέου διαπραγμάτευση όρων με προμηθευτές ή τον περιορισμό των ταξιδιών-εξόδων στα απολύτως απαραίτητα για όλη τη διάρκεια του 2021. Αξιοσημείωτο στοιχείο στον ισολογισμό της εταιρείας αποτελεί η μεγάλη αύξηση των εξόδων προβολής, που διπλασιάστηκαν το 2021 στα 588.494 ευρώ, έναντι 291.434 ευρώ το 2020.

Πλάνα συγκράτησης του αυξημένου κόστους παραγωγής
Σύμφωνα με τη διοίκηση της Cafetex, η εταιρεία δείχνει αντοχή και απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς της πανδημίας, καθώς αύξησε τις πωλήσεις σε όλα τα κανάλια, με πτώση/διαφοροποίηση στις πωλήσεις της αγοράς HORECΑ, η οποία επαναλειτούργησε από τις αρχές Μαΐου του 2021. Παράλληλα, δεν αναμένει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίδραση στα λειτουργικά της αποτελέσματα ή στην οικονομική της κατάσταση, παρά μόνο ενδεχομένως στο κόστος λειτουργίας της, λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και του κόστους ενέργειας και μεταφοράς. Πάντως, εν μέσω των εξελίξεων αυτών, η διοίκηση της Cafetex εξετάζει διάφορα πλάνα συγκράτησης του αυξημένου κόστους παραγωγής, καθώς και την κατά το δυνατόν εναρμόνιση της τιμολογιακής πολιτικής της με βάση τα νέα κοστολογικά δεδομένα.

Οι στόχοι για τη φετινή χρονιά
Η στρατηγική της εταιρείας για το 2022 στοχεύει μεταξύ άλλων στη διατήρηση ηγετικής θέσης και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, στην αύξηση των πωλήσεων των επώνυμων προϊόντων Coffeeway και Brazita, στην ανάπτυξη πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού κυρίως μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων για την διάθεση επώνυμων προϊόντων, και στην ενίσχυση της διανομής στη μικρή Λιανική καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων στην Ελλάδα.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter