Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα (έτους 2022), εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «Μπύρα Χίου ΙΚΕ» (Χιώτικη Μπύρα).

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής μπύρας της εταιρείας στο χωριό Βαβύλοι της Χίου, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.000.100 ευρώ.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει συνολική ενίσχυση ύψους 600.060 ευρώ, με τη μορφή της επιχορήγησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter