Χρηματοδότηση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 θα λάβει η Avramar για το έργο της μετεγκατάστασης και εκσυγχρονισμού της πλωτής μονάδας πάχυνσης ιχθύων της εταιρείας στα Φιλιατά Θεσπρωτίας.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.037.033,09 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού να αφορά σε πλωτές εγκαταστάσεις (446.158,35 ευρώ) και μεταφορικά μέσα, χερσαία και πλωτά (437.950 ευρώ).

Η δημόσια δαπάνη για το έργο ανέρχεται στο 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους, ήτοι 311.109,92 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 70% (725.923,17 ευρώ) θα καλυφθεί από την Avramar. Από το μερίδιο της Avramar, ποσό ύψους 179.935,35 ευρώ, καλύπτεται από αναδρομικές δαπάνες και εξοφλημένα τιμολόγια.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της πράξης, ως ημερομηνία λήξης των εργασιών ορίζεται η 30ή Ιουνίου του 2023, ενώ σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών η δυναμικότητα της μονάδας θα παραμείνει ίδια, στους 300 τόνους θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter