Νέα μεγαλόπνοα σχέδια ανάπτυξης στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου θέτει η Ατλάντικ. H συγχώνευσή της με τη Γαληνός Λαουτάρης αναμένεται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ενοποιημένες πωλήσεις της, οι οποίες το 2002 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 135 δισ. δρχ.

Νέα μεγαλόπνοα σχέδια ανάπτυξης στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου θέτει η Ατλάντικ. H συγχώνευσή της με τη Γαληνός Λαουτάρης αναμένεται ότι θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ενοποιημένες πωλήσεις της, οι οποίες το 2002 υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 135 δισ. δρχ.

Έχοντας εξασφαλίσει την έγκριση των μετόχων για τη συγχώνευσή της με τη Γαληνός Λαουτάρης, η εταιρεία στοχεύει σε νέα αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεών της. Η αξία τους εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 135 δισ. δρχ. από 122 δισ. δρχ. το 2001. Στη νέα άνοδο των εσόδων του ομίλου σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζουν από κοινού πλέον οι Ατλάντικ και Γαληνός Λαουτάρης, βάσει της οποίας δρομολογούνται τόσο η ίδρυση νέων εμπορικών μονάδων όσο και ο πλήρης συντονισμός των δύο δικτύων πωλήσεων.

Το σχέδιο συγχώνευσης προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2002 οι δύο εταιρείες συνεχίζουν τη δράση τους χρησιμοποιώντας ένα ΑΦΜ, αλλά δύο επωνυμίες. Η διοίκηση του ομίλου αποφάσισε να διατηρήσει το brand name της Γαληνός Λαουτάρης σε όσες τοπικές αγορές κατέχει ισχυρή θέση. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο τα 7 ή 8 από τα 33 καταστήματά της πρόκειται να μετονομαστούν.

Σημαντική μείωση της κερδοφορίας λόγω επενδύσεων

Όσον αφορά στους αναπτυξιακούς στόχους του ομίλου, η διοίκησή του εκτιμά ότι η χρήση του 2002 θα τρέξει στις πωλήσεις με ρυθμούς αύξησης της τάξης του 10%, ποσοστό το οποίο αναμένεται να διογκώσει τα ενοποιημένα έσοδα σε επίπεδο υψηλότερο των 135 δισ. δραχμών. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι αυξητικές τάσεις στις πωλήσεις του ομίλου καταγράφονται ήδη από το 2001. Στο εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών της Ατλάντικ αυξήθηκε κατά 14%, φθάνοντας σε αξία τα 66 δισ. δρχ. από 58 δισ. δρχ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο το 2000. Οι πωλήσεις της Γαληνός Λαουτάρης παρουσίασαν στο δεκάμηνο ρυθμό αύξησης 10,3%, ενώ για το δωδεκάμηνο οι εκτιμήσεις ανέφεραν άνοδο της τάξης του 9,1%.

Όμως σε αντίθεση με τις πωλήσεις, η κερδοφορία της Ατλάντικ παρουσιάζει σημαντικότατη πτώση. Η συρρίκνωση των κερδών αποδίδεται στις επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο δωδεκάμηνο του 2001, αλλά και στην αλλαγή της εμπορικής πολιτικής του ομίλου, βάσει της οποίας προτάσσεται η διεκδίκηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς.

“Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι όσες εταιρείες πρωταγωνιστούν στις εξελίξεις του κλάδου, πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, αναλαμβάνουν ένα κόστος που είναι λογικό να αποτυπώνεται στα οικονομικά τους αποτελέσματα”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μανώλης Αποστόλου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ατλάντικ. .Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο 9μηνο του 2001 τα συνολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 241 εκ. δρχ., έναντι 1.270 εκ. δρχ. την αντίστοιχη περίοδο του 2000. Συγκρίνοντας την κερδοφορία των δύο ετών, στελέχη της διοίκησης της Ατλάντικ επισημαίνουν τα εξής:

 • Στα κέρδη του 2000 περιλαμβάνεται ποσό 457 εκ. δρχ. που αφορούσε έκτακτα κέρδη από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας.
 • Η πολιτική μείωσης των τιμών που ακολουθεί η Ατλάντικ αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό, μειώνει σημαντικά αλλά πρόσκαιρα την κερδοφορία της.
 • Η εταιρεία έχει αλλάξει στρατηγική και επικεντρώνεται πλέον στην αύξηση του τζίρου, με στόχο την ενίσχυση του μεριδίου της στην αγορά (τζίρος 1999 και 2000 σταθερός στα 80 δισ. δρχ.). Στο εννεάμηνο του 2001 σημείωσε σημαντική αύξηση (κατά 14%).
 • Τα αυξημένα έξοδα που περιστασιακά προέκυψαν φέτος λόγω της συγχώνευσης της εταιρείας με την Γαληνός Λαουτάρης επηρέασαν την κερδοφορία της.
 • Η πριμοδότηση των πωλήσεων κατά το 2001, με την ανάπτυξη προγράμματος που αυξάνει τους “πιστούς” πελάτες (Customer Loyalty Program), δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεσοπρόθεσμη αύξηση της κερδοφορίας και επιδρά καθοριστικά στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του 2001.

Έγκριση της συγχώνευσης

Στο μεταξύ, το σχέδιο συγχώνευσης των Ατλάντικ και Γαληνός Λαουτάρης εγκρίθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου (3.12.01) από τη γενική συνέλευση των μετόχων, κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίσθηκε και η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των δύο εταιρειών. Ειδικότερα, σε κάθε 1,47 μετοχές της Γαληνός Λαουτάρης αντιστοιχεί μία μετοχή της Ατλάντικ. Η γενική συνέλευση αποφάσισε επίσης τη διανομή δωρεάν μετοχών (για κάθε 10 παλαιές 1 νέα μετοχή) σε όλους τους μετόχους, παλαιούς και νέους, καθώς και τα εξής:

 1. Έκφραση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή, με αλλαγή της ονομαστικής αξίας σε δραχμές από 300 σε 306,675 δρχ.
 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά:

  • 2.965.618.200 δρχ., με την έκδοση 9.885.394 νέων μετοχών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αποφάσεις που αφορούν στη διανομή δωρεάν μετοχών και στη μετατροπή της αξίας των μετοχών από δραχμές σε ευρώ.
  • 184.995.315 δρχ. για στρογγυλοποίηση, προκειμένου να εκφραστεί τόσο το μετοχικό κεφάλαιο όσο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε ευρώ.

   Το ποσό των προαναφερόμενων αυξήσεων καλύφθηκε από την κεφαλαιοποίηση της εισφερόμενης καθαρής θέσης της Γαληνός Λαουτάρης ΑΕ.

   1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο μετά τις πιο πάνω αυξήσεις ανέρχεται συνολικά σε 8.499.391.515 δρχ. ή 24.493.188,6 ευρώ, διαιρούμενο σε 27.714.654 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 306,675 δρχ. ή 0,90 ευρώ η κάθε μία.