Οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών, καθώς και ζημιές έναντι κερδών πέρυσι παρουσίασε στο 9μηνο του 2007 η Ατλάντικ. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 0,9% και ανήλθε σε 438,5 εκατ. ευρώ έναντι 434,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι πωλήσεις λιανικής μειώθηκαν κατά 2,02%, ενώ οι πωλήσεις χονδρικής αυξήθηκαν κατά 5,61%.

Η οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται από την αλυσίδα στον αυξημένο ανταγωνισμό, κυρίως σε περιοχές όπου η Ατλάντικ έχει δυναμική παρουσία, αλλά και στη μείωση κατά 4,4 εκατ. ευρώ των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας Βήτα Πι ΑΕΒΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη διανομή ζαχαρωδών στη Μακεδονία.

Στο μεταξύ, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν κατά το 9μηνο του 2007 σε 81,2 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 90 εκατ. ευρώ το 2006, σημειώνοντας μείωση 9,7%. Μείωση κατά 2,2 μονάδες σημείωσε και το περιθώριο μικτής κερδοφορίας, το οποίο διαμορφώθηκε το 9μηνο του 2007 σε 18,5%. Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση των πωλήσεων χονδρικής, τομέας που λειτουργεί με μικρότερα περιθώρια κέρδους έναντι της λιανικής, όσο και στην επιθετική τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Ατλάντικ, μειώνοντας σημαντικά τις τιμές λιανικής σε περίπου 1.000 ταχυκίνητους κωδικούς.

Ανάλογα κινήθηκαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες κερδών με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να ανέρχονται στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης σε 6 εκατ. ευρώ έναντι ευρώ 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το 2006.

Τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,5 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2006, ενώ, τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στο 9μηνο του 2007 σε ζημιές 3,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,6 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2006.