Σε προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού προχώρησε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωάννινων – Η Πίνδος (ΑΠΣΙ Πίνδος) για το πρόγραμμα «Chickens of Pindos» την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλο «Chickens of Pindos».

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση/κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το κριτήριο αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του ΑΠΣΙ – Πίνδος (Ροδοτόπι, Ζίτσα) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ..


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter