Ο κύκλος εργασιών του ΑΠΣΙ «Πίνδος» το 2018 αυξήθηκε κατά 13,75% και ανήλθε σε 250.074 χιλ. ευρώ έναντι 219.891 χιλ. ευρώ το 2017.

Σημαντικά ενισχύθηκαν όλα τα επιμέρους στοιχεία της παραγωγής του συνεταιρισμού. Ειδικότερα, οι παραγωγές νεοσσών ανήλθε σε 44.227 χιλ. τεμάχια έναντι 36.983 το 2017 (αύξηση 19,6%), φυραμάτων σε 201.654 χιλ. τόνους έναντι 169.429 χιλ. το 2017 (αύξηση 19%), κοτόπουλων στα 40.417 χιλ. τεμάχια από 34.290 χιλ. το προηγούμενο έτος (αύξηση 17,9%) και οργανουχουμικού λιπάσματος και αδρανοποιημένων ζωικών σε 2.376 τόνους και 4.740 τόνους αντίστοιχα έναντι 2.140 τόνων και 4.400 τόνων το 2017.

Επίσης, τα αποτελέσματά του προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 9.810 χιλ. ευρώ έναντι 9.785 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ το μερίδιο αγοράς του πέρυσι ενισχύθηκε κατά 2%, ανερχόμενο στο 32% έναντι 30% το 2017. Ο αριθμός των εργαζομένων του συνεταιρισμού πέρυσι ανήλθε σε 1.132 έναντι 1.050 το 2017. Οι επενδύσεις του το 2018 έφτασαν τις 3.373 χιλ. ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές επενδύσεις του την τριετία 2016-2018 στις 7.395 χιλ. ευρώ. Ο συνεταιρισμός σχεδιάζει επενδύσεις την τετραετία 2019-2022 ύψους 20.000 χιλ. ευρώ, για την ανέγερση νέων μονάδων και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.