Μετά την απόρριψη από την Περιφέρεια Αττικής της προσφυγής της «Ενότητας» κατά των αποφάσεων 2857/02 και 2858/02 του Δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος του σωματείου, κ. Νίκος Παλιογιάννης, τονίζει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ακύρωση των αποφάσεων και ελπίζοντας πως θα δικαιωθεί.

Μετά την απόρριψη από την Περιφέρεια Αττικής της προσφυγής της «Ενότητας» κατά των αποφάσεων 2857/02 και 2858/02 του Δήμου Αθηναίων, ο πρόεδρος του σωματείου, κ. Νίκος Παλιογιάννης, τονίζει πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, επιδιώκοντας την ακύρωση των αποφάσεων και ελπίζοντας πως θα δικαιωθεί.

Η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2839/00 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Αθηνών, μετά από σχετική συνεδρίαση στις 19 Δεκεμβρίου με θέμα την προσφυγή της «Ενότητας» κατά των 2857/2002 και 2858/2002 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, απέρριψε την παραπάνω προσφυγή.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το απόσπασμα του πρακτικού 24, η ανωτέρω Επιτροπή δέχθηκε ότι: «οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι νόμιμες, διότι:

α) όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της 2857/02 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων, η οποία αναφέρεται στο έτος 2002, με την προσβαλλόμενη έχει υπάρξει συμμόρφωση της διοικήσεως προς την 13/27-6-02 απόφαση της επιτροπής, με την οποία διαπιστωνόταν άνιση μεταχείριση μεταξύ των περιπτερούχων παλαιού και νέου τύπου, που ήταν και ο λόγος ακυρώσεως της προσβαλλόμενης τότε αποφάσεως, καθόσον στην υπό κρίση απόφαση δεν γίνεται ο προαναφερόμενος διαχωρισμός, και β) διότι σε αντίθεση με την ακυρωθείσα με το προαναφερόμενο πρακτικό απόφαση 1492/02 του Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων, η οποία είχε εκδοθεί τον Μάιο, κατά παράβαση της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται στον περιπτερούχο η δυνατότητα να εφαρμόσει έγκαιρα τις αποφασισθείσες τροποποιήσεις, η υπό κρίση 2858/02 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Αθηναίων εξεδόθη τον Νοέμβριο του 2002 και αφορά το έτος 2003 και συνεπώς, κατά την κρίση της Επιτροπής, παρέχεται στους ενδιαφερόμενους χρονικό περιθώριο υλοποίησης των τυχόν αλλαγών».

Η θέση της «Ενότητας»

Για το θέμα αυτό ο πρόεδρος της «Ενότητας» κ. Νίκος Παλιογιάννης δήλωσε: «Ο Δήμος Αθηναίων, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Περιφέρειας επί της προσφυγής μας, παράτυπα δεν εισέπραττε τα τέλη και δεν χορηγούσε άδειες για τα ψυγεία σε όσους συναδέλφους πληρούσαν τις προϋποθέσεις και είχαν πληρώσει για τα ρολά. Η δικαιολογία που οι αρμόδιοι ανέφεραν για τη μη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση ψυγείων ήταν η κατάθεση της σχετικής προσφυγής από το σωματείο μας, ενώ επιπλέον δήλωναν στους συναδέλφους ότι η πληρωμή των τελών θα γινόταν με πρόστιμο το 2003.

Κατόπιν αυτών η «Ενότητα» διαμαρτυρήθηκε έντονα στον Δήμο λέγοντας πως δεν έχουν το δικαίωμα να αρνούνται τη χορήγηση αδειών για τοποθέτηση ψυγείων σε όσους πληρούσαν τις προϋποθέσεις, διότι η άσκηση της προσφυγής κατά των δημοτικών αποφάσεων δεν είχε παράλληλα και ανασταλτικό χαρακτήρα.

Τελικώς μετά από συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ενημερώσαμε με σχετική ανακοίνωση τους συναδέλφους που είχαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις να σπεύσουν να πληρώσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου (ουσιαστικά εντός τριών εργασίμων ημερών), ώστε να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια και για τα ψυγεία.

Εν τω μεταξύ η Περιφέρεια εξέδωσε απόφαση με την οποία απέρριψε την προσφυγή μας κατά των 2857/02 και 2858/02 δημοτικών αποφάσεων. Η απόφαση αυτή ήταν κυριολεκτικά μη αναμενόμενη και ουσιαστικά έρχεται σε αντίθεση με το δεδικασμένο που ήδη υπάρχει από την ίδια επιτροπή. Το σκεπτικό της απόφασης βάσει του οποίου η Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1 Ν.2839/00 προέβη στην απόρριψη είναι πως ο Δήμος έχει συμμορφωθεί προς την 13/27-6-02 απόφασή της, αφού με την 2857/02 δεν προέβη σε άνιση μεταχείριση μεταξύ των περιπτερούχων νέου και παλαιού τύπου, ενώ ο χρόνος έκδοσης της 2858/02 (Νοέμβριος 2002) παρέχει στους περιπτερούχους το χρονικό περιθώριο να υλοποιήσουν τις τυχόν αλλαγές, πράγμα που δεν γινόταν με την απόφαση 1492/02, την οποία η ίδια Επιτροπή είχε ακυρώσει.

Περαιτέρω η παραπάνω απόφαση της Περιφέρειας αναφέρει: «Ευκταίο πάντως θα ήταν, σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας συμμορφώσεως των ενδιαφερομένων στα νέα μέτρα από 1-1-2003, να αντιμετωπισθούν αυτές με πνεύμα επιείκειας και ανοχής για ένα εύλογο χρονικό διάστημα».

Με την απόφαση λοιπόν αυτή, που θεωρώ ότι εκδόθηκε κατόπιν παρεμβάσεων, η Περιφέρεια αναγνωρίζει, εμμέσως πλην σαφώς, το βάσιμο των λόγων της προσφυγής μας.

Εξάλλου και πέραν τούτων, αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός πως με την κανονιστική απόφαση που εφαρμόζει πλέον ο Δήμος, οι συνάδελφοι περιπτερούχοι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% δεν έχουν πάρει άδεια ούτε για τα ρολά, αλλά ούτε και για τα ψυγεία, ενώ ο Δήμος Αθηναίων για πρώτη χρονιά φέτος έρχεται να εφαρμόσει τη μη χορήγηση αδείας για ρολά και για ψυγεία στην περίπτωση που κάποιος είναι «παράνομος», δηλαδή όταν τα ρολά του περιπτέρου του είναι μεγαλύτερα κατά πέντε εκατοστά από τα προβλεπόμενα!

Επειδή οι λόγοι της προσφυγής μας κατά των παραπάνω δημοτικών αποφάσεων είναι βάσιμοι, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη τόσο κατ’ αυτών όσο και κατά της απόφασης της Περιφέρειας και πιστεύουμε πως τελικά θα δικαιωθούμε.

Αν η δικαστική απόφαση είναι ευνοϊκή για μας τότε θα ακυρωθούν και τα πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν από το Δήμο Αθηναίων, ενώ μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται συνάντησή μας με τη νέα Δήμαρχο, κα Ντόρα Μπακογιάννη, κατά την οποία θα συζητηθούν κυρίως η κανονιστική απόφαση και το παραπάνω ζήτημα, αλλά και όλα τα θέματα που μας αφορούν από μηδενική βάση».