Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 13 εκατομμυρίων ευρώ προχωρά η Απολλώνιον, με τη μητρική της εταιρείας, Καραμολέγκος, να λειτουργεί ως εγγυήτρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου, οι ομολογίες θα καλυφθούν στο σύνολό τους με ιδιωτική τοποθέτηση από την Alpha Bank, ενώ η διάρκεια του δανείου θα είναι επτά έτη από την ημερομηνία έκδοσης, με δυνατότητα για παράταση κατά επτά ακόμα έτη υπό όρους. Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την Απολλώνιον αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για την αναχρηματοδότηση των δανειακών της υποχρεώσεων προς τράπεζες και η αποπληρωμή του θα γίνει σε έντεκα εξαμηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δύο χρόνια μετά την έκδοση του δανείου. Παράλληλα, προβλέπεται η σύναψη με την Alpha Bank σύμβασης πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με την οποία η τράπεζα θα ανοίξει υπέρ της πίστωση έως 2 εκατ. ευρώ για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, ενώ η Απολλώνιον θα συνάψει με την Alpha Bank και δύο πρόσθετες πράξεις: μία περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, και μία περί της χορήγησης ορίου υπεραναλήψεων έως 2 εκατ. ευρώ.

Η έκθεση του ορκωτού
Σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, με βάση το επιχειρηματικό πλάνο και το πλάνο των μελλοντικών ταμειακών ροών της Απολλώνιον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αποπληρωμή του ομολογιακού των 13 εκατ. και του δανείου των 2 εκατ. δεν θα είναι ομαλή, ενώ επισημαίνεται ότι το ομολογιακό δάνειο δεν θα επιφέρει ισόποση αύξηση του δανεισμού της εταιρείας, αφού θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή προϋπάρχοντος μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησής της. Υπενθυμίζεται ότι η Καραμολέγκος συμμετέχει με ποσοστό 60% στο μετοχικό κεφάλαιο της Απολλώνιον, και στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή τονίζεται πως η στήριξη της Απολλώνιον και η βελτίωση των όρων λειτουργίας της (εν προκειμένω η βελτίωση των όρων χρηματοδότησής της) συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των συμφερόντων της Καραμολέγκος.

Στο δρόμο προς την έξοδο από το Χρηματιστήριο
Εν τω μεταξύ, η Καραμολέγκος συνεχίζει να πορεύεται στο δρόμο προς την έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, η «Εμ. Καρ. Μονοπρόσωπη» απέκτησε ακόμα 9.565 μετοχές της Καραμολέγκος έναντι 3,22 ευρώ την καθεμιά, και πλέον κατέχει ποσοστό που ισούται με το 95,7% της εισηγμένη εταιρείας.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter