Αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε στο οικονομικό έτος 2022 η Αγγελάκης ΑΕ, κατά 38% σε σχέση με το 2021. Ο τζίρος της εταιρείας ανήλθε σε 38,76 εκατ. ευρώ έναντι 28,07 εκατ. ευρώ του 2021. Η εταιρεία είχε αυξημένο κόστος πωλήσεων, στα 35,6 εκατ. ευρώ του 2022, έναντι 25,95 εκατ. ευρώ το 2021 (αύξηση 35,1%), κυρίως λόγω της αυξημένης τιμής των αρχικών αποθεμάτων που συνεπακόλουθα επηρεάστηκαν από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, αλλά και λόγω του κόστους ανάπτυξης του πυλώνα των εξαγωγών, όμως τα μεικτά της κέρδη αυξήθηκαν κατά 47,2%, από τα 2,12 εκατ. ευρώ στα 3,12 εκατ. ευρώ.

Αύξηση κερδών προ τόκων και φόρων, προ φόρων και μετά φόρων
Η Αγγελάκης ΑΕ εμφανίζει υψηλότερο δείκτη περιουσιακής διάρθρωσης ως προς τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της (43,46% το 2022, έναντι 38,97% το 2021), αν και στις προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

Τα καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων για το 2022 υπολογίστηκαν στα €1.621.978,54, δηλαδή άνω του δεκαπλασιασμού του αντίστοιχου δείκτη του 2021 (€107.348,64): Αύξηση 1.410,94%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €1.499.306,84, έναντι €29.406,37 του 2021. Τα κέρδη μετά φόρων ξεπέρασαν τα 1,23 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες εμπορικές απαιτήσεις, μειωμένα πραγματικά ίδια κεφάλαια
Η Αγγελάκης ΑΕ εμφανίζει αυξημένες εμπορικές απαιτήσεις σε σύγκριση με το 2022, όμως αυτό προκύπτει εξαιτίας της συμπερίληψης και των απαιτήσεων σε καθυστέρηση. Μετά την απαιτούμενη απομείωση, οι εμπορικές απαιτήσεις του 2022 είναι στην πραγματικότητα μειωμένες. Μειωμένα είναι και τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας.

Εξαιτίας του ίδιου υπολογισμού, τα ίδια κεφάλαια της Αγγελάκης ΑΕ εμφανίζονται πλασματικά αυξημένα κατά 1,23 εκατ. ευρώ. Αν αφαιρεθεί το παραπάνω ποσό, καταδεικνύεται μείωση των πραγματικών ιδίων κεφαλαίων, σε σχέση με τα καταγεγραμμένα του οικονομικού έτους 2021. Σύμφωνα με την εταιρεία KMC ορκωτών λογιστών, «το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό» και «ειδικότερα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν καλύπτονται από το κυκλοφορούν ενεργητικό».

Το συνολικό κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 13,3%, από τα €3.440.585,62 για το 2021 σε €3.898.358,34 στο οικονομικό έτος 2022, παρά τη μείωση κόστους των εργατοτεχνών. Η εταιρεία αύξησε το κόστος που αφορά το διοικητικό της προσωπικό, κατά 61,97%, από €894.338,90 σε €1.448.549,07.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter