Την αλλαγή του συμβόλου για τα προϊόντα "Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης" (ΠΟΠ) από κίτρινο-μπλε σε κόκκινο-κίτρινο αποφάσισε στις 2 Ιουλίου η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να μη δημιουργείται πλέον σύγχυση με τα "Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής 'Ενδειξης" (ΠΓΕ), η σήμανση των οποίων είναι επίσης κίτρινη-μπλε. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιουλίου φέτος, αλλά, προκειμένου να μη ζημιωθούν οικονομικά οι παραγωγοί και οι λοιποί παράγοντες της αγοράς, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα επιτρέπεται η χρήση των παλαιών συμβόλων. Η καταληκτική ημερομηνία αυτής της περιόδου είναι η 1η Μαΐου του 2010.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 628/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το κοινοτικό σύμβολο για την «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης» άλλαξε από κίτρινο-μπλε σε κόκκινο-κίτρινο. Οι ακριβείς αποχρώσεις του συμβόλου και το σχέδιό του καταγράφονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 628/2008, ο οποίος αποτελεί την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1898/2006 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων.

Αντίθετα, το κοινοτικό σήμα για τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις παραμένει ως έχει στις αποχρώσεις του κίτρινου-μπλε.

‘Οπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, το γεγονός ότι τόσο τα προϊόντα ΠΟΠ όσο και τα ΠΓΕ είχαν μέχρι σήμερα το ίδιο σχήμα και χρώμα, ενώ διέφερε μόνον το κείμενο στο εσωτερικό τους, δημιουργούσε σύγχυση στους καταναλωτές. Θεωρήθηκε, λοιπόν, σκόπιμο να ληφθεί αυτή η απόφαση, προκειμένου να διευκολύνονται οι καταναλωτές, όσον αφορά στη διάκριση μεταξύ “ονομασίας προέλευσης” και “προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης”.

Το ηλεκτρονικό αρχείο του συμβόλου είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_el.htm, καθώς και του AGROCERT.

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιουλίου 2008, αλλά προκειμένου, όπως αναφέρεται, “να μη ζημιωθούν οικονομικά οι παραγωγοί και οι λοιποί παράγοντες της αγοράς”, προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα επιτρέπεται η χρήση των παλαιών συμβόλων. Η καταληκτική ημερομηνία αυτής της περιόδου είναι η 1η Μαΐου του 2010.

62 ελληνικά ΠΟΠ και ΠΓΕ

Μέχρι σήμερα 62 ελληνικά προϊόντα έχουν αναγνωρισθεί ως Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής ‘Ενδειξης (Κανονισμός 510/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006). Θυμίζουμε ότι: 

  • Ως ΠΟΠ προσδιορίζεται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.
  • Ως ΠΓΕ προσδιορίζεται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.