Θετική εξέλιξη παρουσίασαν ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ το 2001 έναντι του 2000, ενώ από την εξαγορά της ΤΡΟΦΟ η εταιρεία εξασφάλισε πέρυσι για πρώτη φορά θετικά ενοποιημένα αποτελέσματα.

Θετική εξέλιξη παρουσίασαν ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ το 2001 έναντι του 2000, ενώ από την εξαγορά της ΤΡΟΦΟ η εταιρεία εξασφάλισε πέρυσι για πρώτη φορά θετικά ενοποιημένα αποτελέσματα. Η ανοδική πορεία που συνεχίζει να χαράσσει ο όμιλος, αλλά και το γεγονός της ταχύτατης ενσωμάτωσης των καταστημάτων της ΤΡΟΦΟ στο δίκτυο πωλήσεών του, του επιτρέπουν να στηρίξει την αναπτυξιακή του πολιτική με τη δημιουργία νέων εμπορικών μονάδων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ομίλου, ο κύκλος εργασιών για την Α Β ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ έφθασε το 2001 στα 620,61 εκατ. ευρώ έναντι 499,55 εκατ. ευρώ το 2000, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 24,23%. Σε ενοποιημένη μορφή, δηλαδή από κοινού με τις ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ, ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 769,46 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, το τελευταίο ποσό θα αποτελεί το μελλοντικό σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του ομίλου. Στο μεταξύ τα καθαρά κέρδη προ φόρων για τη μητρική ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ανήλθαν πέρυσι στα 10,82 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο παρουσιάζεται αυξημένο κατά 14,04% σε σχέση με τα 9,49 εκατ. ευρώ του 2000.

Από τη διοίκηση της εταιρείας επισημαίνεται ότι οι θετικές εξελίξεις που καταγράφηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2001 στην ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και την ΤΡΟΦΟ δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος τουλάχιστον ίσου με εκείνο που καταβλήθηκε τον περασμένο χρόνο. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζεται, λόγω της αντιστροφής που σημειώθηκε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2001 στην αρνητική πορεία την οποία ακολουθούσαν τα τελευταία χρόνια η ΤΡΟΦΟ και η ΕΝΑ, τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου εμφάνισαν πέρυσι ένα περιορισμένο αλλά θετικό καθαρό κέρδος προ φόρων της τάξης των 2,05 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι με την εξαγορά της ΤΡΟΦΟ ο συνολικός αριθμός καταστημάτων της εταιρείας έφθασε τα 104 από 53 που ήταν στο τέλος του 2000. Όπως δηλώνουν παράγοντες του ομίλου, «στη διάρκεια του 2001 συντελέστηκε μεγάλη πρόοδος στη διαδικασία ενσωμάτωσης της αλυσίδας ΤΡΟΦΟ στη μητρική εταιρεία και έτσι και τα 93 καταστήματα του ομίλου, τόσο αυτά που έφεραν το σήμα της ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ όσο και αυτά που διατηρούσαν το σήμα της ΤΡΟΦΟ, είχαν ευθυγραμμιστεί με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας προς τον πελάτη που χαρακτηρίζουν την Αλφαβητική πολιτική». Παράλληλα με τα ανωτέρω ο όμιλος κατέβαλε ξεχωριστή προσπάθεια για την αναβάθμιση των 11 καταστημάτων cash and carry που λειτουργούν με το σήμα ENA.