Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (έτους 2022), εντάχθηκε ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας alfa – Κουκουτάρης, µε απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης αναπτυξιακών νόμων και άμεσων ξένων επενδύσεων, Σωτήρη Αθανασίου.

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων ζύμης (πίτες και παρόμοια είδη) της εταιρείας στην Κοζάνη, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 9.999.976,36 ευρώ.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει φορολογική απαλλαγή ύψους 4.999.988,18 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 50% του συνόλου της επένδυσης. Η επένδυση της Alfa Pastry προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει συνολικά 72 νέες θέσεις απασχόλησης: 22 θέσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ, 22 θέσεις για πτυχιούχους ΙΕΚ και δημοσίων ΙΕΚ και 28 θέσεις για λοιπούς εργαζομένους.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter