Σε απάντηση του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης περί επιβολής στην «Αίνος ΑΕΒΕ» προστίµου ύψους 742.000 ευρώ για «δήθεν παράβαση» της διάταξης του άρθρου 54 του ν. 5045/29.7.2023 σχετικά µε την περιστολή φαινοµένων αθέµιτης κερδοφορίας και προς ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού, η εταιρεία γνωστοποιεί: Στο πλαίσιο ελέγχου η εταιρεία συνεργάστηκε µε τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΔΙΜΕΑ) και ελέγχθηκαν συνολικά 78 κωδικοί προϊόντων, για 28 εκ των οποίων κρίθηκε ότι τηρήθηκε η προαναφερθείσα διάταξη και ουδέν πρόστιµο επιβλήθηκε.

Για 50 κωδικούς προϊόντων κρίθηκε ότι κατά την ελεγχόµενη περίοδο από 2 µέχρι 31 Οκτωβρίου 2023 η εταιρεία «δήθεν» εµφάνισε µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από το ίδιο χρονικό διάστηµα του 2021. Ως εκ τούτου, η Αίνος δηλώνει κατηγορηµατικά ότι η έκθεση ελέγχου της ΔΙΜΕΑ βρίθει λαθών και ανακριβειών, καθότι δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό του µεικτού περιθωρίου κέρδους το κόστος παραγωγής των προϊόντων, το οποίο για τα προϊόντα αυτά υπολογίζεται λογιστικώς σε τριµηνιαία βάση.

Η εταιρεία δήλωσε ότι ουδέποτε αποκόµισε, κατά τρόπο παράνοµο ή αθέµιτο, κέρδη από τη διάθεση των προϊόντων της στο καταναλωτικό κοινό και προτίθεται να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια προς ακύρωση της απόφασης επιβολής προστίµου και προς αποκατάσταση της εταιρικής φήµης της.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter