Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα των άρθρων 72 έως 77 (2022), εντάχθηκε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας Agrifreda, µε απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης αναπτυξιακών νόμων και άμεσων ξένων επενδύσεων, Σωτήρη Αθανασίου.

Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας εμφιάλωσης επιτραπέζιου νερού της εταιρείας στην Έδεσσα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.058.044,94 ευρώ.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, η εταιρεία θα λάβει φορολογική απαλλαγή ύψους 1.834.826,96 ευρώ, που ισοδυναμεί με το 50% του συνόλου της επένδυσης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter