Αύξηση πωλήσεων κατά 33% σημείωσε στην οικονομική χρήση 2021 η εταιρεία Megas Yeeros, σε 45,56 εκατ. ευρώ, έναντι 34,36 εκατ. ευρώ το 2020.
Τα κέρδη EBITDA της εταιρείας σημείωσαν ραγδαία αύξηση, κατά 52%, σε 5,47 εκατ. ευρώ το 2021, έναντι 3,59 εκατ. ευρώ το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 91%, δηλαδή μεικτό ποσό ύψους 1,8 εκατ. ευρώ το 2021, σε σύγκριση με την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Η αποδοτικότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους που πέρασε φαίνονται ξεκάθαρα στους αυξημένους δείκτες των πηλίκων EBITDA προς κύκλο εργασιών που αυξήθηκε, από 10,46% για το 2020, σε 12% για το 2021 και μικτών κερδών προς πωλήσεις, από το 17,04% του 2020, σε 19,78% για τη χρήση 2021.

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου Megas Yeeros ξεπέρασαν για λίγο τα 2,9 εκατ. ευρώ για την οικονομική χρήση 2021, υπερτριπλασιασμένα σε σχέση με το κέρδη μετά από φόρους του 2020 (€818.936).

Αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας των ανατιμήσεων σε χοιρινό, κοτόπουλο και μοσχάρι
Ένας από τους τομείς με ερωτηματικά για τον Όμιλο Megas Yeeros είναι ο υπαρκτός κίνδυνος ρευστότητας. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ανήλθε σε 4,6 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2021, έναντι 11,2 εκατ. ευρώ του 2020. Η σημαντική μείωση 6,6 εκατ. ευρώ οφείλεται στην συγχώνευση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες. Το βασικό συστατικό στοιχείο του κόστους παραγωγής των προϊόντων του Ομίλου Megas Yeeros είναι οι τιμές κρέατος, ειδικότερα σε χοιρινό, κοτόπουλο και μοσχάρι, τα οποία αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη παραγωγής των προϊόντων.

Στα πρώτα μέτρα που παίρνει ο Όμιλος Megas Yeeros είναι η θέσπιση και εφαρμογή διαδικασιών πιστωτικού ελέγχου, με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων. Άλλωστε, πολιτική του Ομίλου είναι η συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες και αντιπροσώπους.

Εξάλλου, βάσει της πιστωτικής πολιτικής, που έχει θέσει σε εφαρμογή ο Όμιλος, κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων, που επανεξετάζονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Στο τέλος του 2020, κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter