Υπερβαίνει τα 743 εκατ. ευρώ ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου Ελληνικών Υπεραγορών για το έτος 2022, όπως καταγράφεται στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις που ήρθαν χθες Τρίτη στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε αύξηση κατά 12,39%, από τα 661,5 εκατ. ευρώ του 2021. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του μακροχρόνιου δανεισμού του Ομίλου και συγκεκριμένα, το 78,28% έχει μακριά περίοδο αποπληρωμής, άνω της πενταετίας.

Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη πιο αυξημένο σε σχέση με πέρσι (75,91%). Μειώθηκε επίσης ο εντός δωδεκαμήνου απαιτητός δανεισμός, στο 7,43% του συνόλου, από 8,57% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος του οικονομικού έτους 2021.Μειώθηκαν οι υποχρεώσεις των λειτουργικών μισθώσεων, όσο και των χρηματοδοτικών, από τα 883,5 εκατ. ευρώ στα 842,99 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 4,59%) και από τα 123,96 εκατ. ευρώ στα 112,68 εκατ. ευρώ (μείωση κατά 9,1%) αντίστοιχα, κάτι που σημαίνει ότι σε επίπεδο Ομίλου εξασφαλίστηκαν καλύτερα επαγγελματικά συμβόλαια κινητού και ακίνητου εξοπλισμού παντός είδους. Στα ακίνητα της εταιρείας και του Ομίλου έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης και υποθήκες ποσού 564,65 εκατ. ευρώ και 675,25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, για εξασφάλιση ομολογιακών και λοιπών δανείων, μειωμένες κατά 17,65% και κατά 2,89%.

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές
Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και οι λοιπές σχετικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη κινητικότητα: Διαμορφώθηκαν σε 1,31 δισ. ευρώ για το 2022, έναντι 1,299 εκατ. ευρώ το 2021. Το παραπάνω δείχνει ότι εν πολλοίς η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποπληρωμής προμηθευτών δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά. Οι υποχρεώσεις με αποπληρωμή εντός ενός έτους σημείωσαν αύξηση 2,18%, από τα 1,19 εκατ. ευρώ στα 1,22 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές καταγράφονται ως €1.201.790 σε επίπεδο Ομίλου για το 2022. Στον αντίποδα, οι εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου μόλις που ξεπερνούν τα 14 εκατ. ευρώ το 2022, έναντι 17,89 εκατ. ευρώ για το 2021 (μείωση κατά 21,73%), κάτι που δείχνει ότι ο Όμιλος διασφαλίζει τις εισπράξεις του, καλύτερα και από τα ίδια τα καταστήματα που ανήκουν στη μητρική εταιρεία, η οποία εμφάνισε εμπορικές απαιτήσεις για το 2022 ύψους 27,67 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται στην εξαγορά καταστημάτων που ανήκουν πλέον στον Όμιλο, με ενεργητικό εμπορικών απαιτήσεων που δεν είχε καταγραφεί το 2021.

Ελάχιστο μέρισμα 8,5 εκατ. ευρώ
Τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας εξασφαλίζουν ελάχιστο υποχρεωτικό ετήσιο μέρισμα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετόχων, βάσει των προβλέψεων του καταστατικού για το 35% των καθαρών κερδών, μετά από αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού του έτους και την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά σε γενική συνέλευση το 80% των μετόχων.


Πρώτη δημοσίευση της είδησης στο καθημερινό newsletter FOODReporter