Αυστηρότερο πλαίσιο χορήγησης στους καταναλωτές εγγυήσεων κατά την αγορά προϊόντων, αλλαγές στο καθεστώς παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση και επέκταση της προστασίας από τους καταχρηστικούς όρους και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν διατάξεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου που προώθησε η κυβέρνηση, για το κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης από τους δανειστές της χώρας.

Mε τις εν λόγω ρυθμίσεις τροποποιήθηκε ο ν. 2251/94 περί προστασίας του καταναλωτή, στον οποίο πέρασαν και διατάξεις για την αναβάθμιση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου, που διέπει σήμερα την οργάνωση και τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που επήλθαν στο ισχύον πλαίσιο έχουν ως εξής:

Για τον καταναλωτή
Υιοθετείται ένας ενιαίος ορισμός του καταναλωτή, γεγονός το οποίο επιλύει πολλές από τις διενέξεις μεταξύ παραγωγών, καταναλωτών και εμπόρων, που κατέληγαν στα δικαστήρια. Παράλληλα, δημιουργούνται προϋποθέσεις τόνωσης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, στο βαθμό που οι εν λόγω ορισμοί εναρμονίζονται με τους ισχύοντες σε μια σειρά κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ισπανία.

Επίσης επιχειρείται η επέκταση της προστασίας του καταναλωτή από καταχρηστικούς όρους σε συμβάσεις με προδιατυπωμένους όρους στο σύνολο των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Με δεδομένο ότι ο σχετικός ορισμός αναφέρεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους των 10 εργαζομένων και των οποίων ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ, είναι προφανές ότι σχεδόν το σύνολο των εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπίπτει στο νόμο.

Ακόμα αποσαφηνίζονται οι έννοιες της εμπορικής και της νόμιμης εγγύησης, αφού το περίπλοκο νομικό πλαίσιο για τις εγγυήσεις στη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή και στον Αστικό Κώδικα, είχε ως αποτέλεσμα την ελλιπή κατανόηση της διάκρισης μεταξύ εμπορικής και νόμιμης εγγύησης. Ο καταναλωτής πρακτικά γνωρίζει μέχρι σήμερα μόνο την εμπορική εγγύηση, η οποία συνήθως συνοδεύει το προϊόν, ενώ δεν του είναι γνωστά τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη νόμιμη εγγύηση. Η δεσμευτική νόμιμη εγγύηση συνδέεται με τις βασικές ιδιότητες ενός αγαθού και καλύπτει μια χρονική περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία πώλησης, με ευθύνη του τελικού πωλητή για διόρθωση-αντικατάσταση, μείωση τιμήματος ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Τέλος, διασφαλίζονται τα ζητήματα της υποστήριξης μετά την πώληση (after sales service) ενός προϊόντος και της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ίσο χρονικό διάστημα. Με δεδομένη την κατ’ αυτό τον τρόπο ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η εμπορική εγγύηση, δηλαδή η επιπλέον κάλυψη που παρέχει ο έμπορος πέρα από την διετία, καθίσταται προαιρετική, σύμφωνα με την επικρατούσα ευρωπαϊκή πρακτική. Σε κάθε περίπτωση και προς αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ή ελλιπούς ενημέρωσης του καταναλωτή, πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων η μη παροχή εμπορικής εγγύησης, είτε από τον κατασκευαστή είτε από τον πωλητή.

Για τις εμπορικές εκθέσεις

  • Απλοποιείται η διαδικασία και εκσυγχρονίζονται οι προδιαγραφές χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων, όπως για παράδειγμα με την υποχρέωση διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
  • Παρέχεται ειδική μερίμνα για τις προϋποθέσεις διοργάνωσης αντίστοιχων εκδηλώσεων μικρότερης κλίμακας και τοπικής εμβέλειας.
  • Επιχειρείται η άρση των διακρίσεων που υπήρχαν στο προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο, σχετικά με τους όρους αδειοδότησης.
  • Προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου εμπορικών εκθέσεων, με σκοπό την καταγραφή, παρακολούθηση και εποπτεία της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.