Το υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο, σχετικά με την αδειοδότηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, εισάγει ένα περισσότερο διάφανες, δίκαιο, ταχύτερο και λιγότερο δαπανηρό σύνολο διαδικασιών, πόσο ως προς τα δικαιολογητικά προέγκρισης της ίδρυσης καταστήματος, όσο και ως προς τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, αλλά και την αντικατάσταση ή την τροποποίησή της.

Με την πρωτοβουλία του αυτή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επιχειρεί επί της ουσίας να θεσμοθετήσει την αδειοδότηση κάθε νέου καταστήματος μετά την εγκαινίαση της λειτουργίας του, ζητώντας αρχικά υπεύθυνες δηλώσεις από τον επιχειρηματία σχετικά με τα όσα προτίθεται να κάνει –συνεπώς του ζητά να αναλάβει την ευθύνη για τη νομιμότητα της επένδυσής του–, ώστε να εξασφαλίσει άμεσα την απαιτούμενη προέγκριση. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει, φυσικά, την εκ των υστέρων παύση της λειτουργίας του καταστήματος, εφόσον κατά τον έλεγχο, και κυρίως κατά την αυτοψία, προκύψουν ζητήματα παράβασης των απαιτήσεων του νόμου.

Πρόκειται για μια διαδικασία που επί πολλά έτη ζητούσε η αγορά από την πολιτεία. Το σημερινό καθεστώς προβλέπει ότι για την προέγκριση της άδειας λειτουργίας ενός ΚΥΕ απαιτείται η κατάρτιση του καταστατικού της εταιρείας, η υποβολή αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες και η αναμονή –βλέπε υπομονή– του επιχειρηματία επ’ αορίστω χρόνω, αφού ο νόμος δεν ορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες.

Όπως αναφέρουν αποκλειστικές πληροφορίες του σελφ σέρβις, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει μόνο την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές από το νόμιμο εκπρόσωπο του υπό ίδρυση νομικού πρόσωπου (με τα σχετικά παραστατικά) και θα υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να απαντήσουν στον ενδιαφερόμενο εντός 15 ημερών. Μετά την παρέλευση του 15ημέρου και εφόσον στο διάστημα αυτό η αρμόδια αρχή δεν έχει ανταποκριθεί, θα λογίζεται ως θετική η τοποθέτησή της και ο επιχειρηματίας θα έχει το δικαίωμα σύστασης της εταιρείας του στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (One Stop Shop). Μάλιστα, εντός μιας ημέρας θα εκδίδεται και το ΑΦΜ, προκειμένου να κινήσει τη διαδικασία οργάνωσης του καταστήματος του.

Τονίζεται ότι το προς διαμόρφωση πλαίσιο θα προβλέπει, επίσης, ότι οι δήμοι δεν θα μπορούν να απαιτούν βεβαιώσεις, έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για τις αδειοδοτήσεις των καταστημάτων πέραν των όσων θα ορίζονται ρητά στις σχετικές ρυθμίσεις. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσουν τα εμπόδια αδειοδότησης που συχνά έθεταν οι δήμοι, προκειμένου είτε να μπλοκάρονται οι διαδικασίες προς εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων είτε για να απαιτούν ενίοτε οι «κάποιοι» υπηρεσιακοί παράγοντες το γνωστό «γρηγορόσημο». Εφόσον το καθεστώς αλλάξει, η διαδικασία και τα αποδεικτικά στοιχεία θα είναι σαφώς προσδιορισμένα από το νόμο προς άρση κάθε… παρεξήγησης.

Σε δύο φάσεις
Όπως προαναφέρθηκε, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προβεί στην απλοποίηση του ισχύοντος καθεστώτος σε δύο φάσεις. Στην πρώτη θα νομοθετήσει τις αδειοδοτήσεις γενικά των ΚΥΕ (σούπερ μάρκετ, υπεραγορές κά) και στη δεύτερη, όμως πολύ σύντομα, θα ακολουθήσει η νομοθετική παρέμβαση σχετικά με τις αδειοδοτήσεις ΚΥΕ ειδικά τροφίμων και ποτών. Η δεύτερη παρέμβαση θα αφορά στα οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, παντοπωλεία, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία, πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήρια άρτου, πρατήρια έτοιμου φαγητού, καταστήματα ξηρών καρπών, κάβες εμφιαλωμένων ποτών, καταστήματα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καταστήματα που πωλούν τυποποιημένα παγωτά, αναψυκτικά ποτά και προϊόντα σοκολατοποιίας σε εμπορικά καταστήματα, καθώς και την πώληση παγωτού και καφέ από αυτόματες μηχανές.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του νέου νομοθετικού πλαισίου, εκτιμάται ότι θα έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το αργότερο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2014, με το πρώτο «πακέτο» ρυθμίσεων να τίθεται σε εφαρμογή στις αρχές του νέου έτους. Και οι δύο παρεμβάσεις για τα ΚΥΕ, γενικά και ειδικά τροφίμων και ποτών, θα προβλέπουν όλες τις φόρμες των αιτήσεων και των παραστατικών που θα απαιτούνται για τις προεγκρίσεις και τις εγκρίσεις των αδειοδοτήσεων, ώστε να μην τεθούν ζητήματα παρερμηνειών του νόμου.

Αδειοδοτήσεις ΚΥΕ γενικά
Σύμφωνα με πληροφορίες του σελφ σέρβις, η πρώτη νομοθετική παρέμβαση που θα αφορά στις αδειοδοτήσεις σύνθετων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή καταστημάτων που θα εδρεύουν σε τρίτους χώρους, θα προβλέπει τα εξής:

Διαδικασία προέγκρισης
Για την προέγκριση της ίδρυσης του καταστήματος ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει στον δήμο:

  • αίτηση βάσει ειδικού υποδείγματος στην οποία, μεταξύ άλλων, θα αναφέρει το είδος του καταστήματος, την τοποθεσία, και διάγραμμα της περιοχής.
  • Εφόσον το κατάστημα θα εδρεύει σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση ότι ο σχετικός Κανονισμός επιτρέπει τη λειτουργία ανάλογου καταστήματος.

Η προέγκριση θα χορηγείται εντός 15 ημερών. Εφόσον το δεκαπενθήμερο παρέρχεται, χωρίς την ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας. θα θεωρείται ότι αυτή ενέκρινε σιωπηρά την αίτηση, οπότε ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. Στο μεταξύ, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στον οικείο δήμο εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση θα ανακαλείται αυτοδικαίως.

Αντίθετα προς τα προαναφερόμενα, δεν θα απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση ΚΥΕ εφόσον προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (ΕΟΤ, Λιμενική Αρχή, υπουργεία κτλ), εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (πχ κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) ή εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου ΚΥΕ, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Διαδικασία χορήγησης άδειας
Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ θα υποβάλλονται στον δήμο τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση βάσει σχετικού υποδείγματος.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση θα υποβάλλεται από εταιρεία, θα κατατίθεται:

  • α) αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας, θεωρημένο αρμοδίως και
  • β) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας. Θα υποβάλλεται επίσης υπεύθυνη δήλωση ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από τον ορισθέντα.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, υπογεγραμμένα από μηχανικό, στα οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης, προοριζόμενος για την αιτούμενη χρήση, σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος.

4. Στην περίπτωση καταστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 180/1979, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Π.Δ/τος 180/1979, όπως αυτό ισχύει.

5. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται κατά περίπτωση στις ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.

6. Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ οικ. 61167/17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007).

7. Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υποβάλλεται, επιπλέον, εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης, με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο θα συντάσσεται και θα υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.

8. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υποχρεούνται να τηρούν αρχεία πχ πιστοποιητικά υγείας, εκπαίδευσης, εντομοκτονιών, τα οποία θα επιδεικνύονται από τους υπευθύνους σε κάθε υγειονομικό έλεγχο. Τα προαναφερόμενα αρχεία δεν θα αποτελούν προϋπόθεση αδειοδότησης του καταστήματος.

Για τα κέντρα διασκέδασης
Εφόσον πρόκειται για κέντρα διασκέδασης θα υποβάλλονται επί πλέον τα εξής δικαιολογητικά:

α. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών έχει ανατεθεί σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με άδεια του αρμόδιου υπουργείου,

β. Για κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται στο Νομό Αττικής πλην των νησιωτικών περιοχών του, στο Νομό Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων, υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/ 2001 χώρο στάθμευσης.

γ. Τεχνική έκθεση μηχανικού, με σχεδιαγράμματα εις τριπλούν, για την ηλεκρομηχανολογική εγκατάσταση, αερισμό-εξαερισμό και τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ηχοπροστασία.

Άδειες το πολύ εντός 30 ημερών
Ο οικείος δήμος θα οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον των ανωτέρω, ενώ οι δήμοι θα υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο των κατατεθειμένων υπευθύνων δηλώσεων προς αντικατάσταση δικαιολογητικών. Μετά τη συμπλήρωσή του, ο φάκελος θα διαβιβάζεται εντός 5 ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες και οι ανωτέρω υπηρεσίες θα οφείλουν μέσα σε 20 ημέρες από την παραλαβή του να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας θα εκδίδεται μέσα σε 5 ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, με την επιστροφή του φακέλου στον οικείο δήμο, εφόσον θα πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η περιγραφόμενη προθεσμία των συνολικά 30 ημερών, η άδεια θα θεωρείται πως έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Βεβαίωση άσκησης επιτηδεύματος
Επίσης, προϋπόθεση για τη χορήγηση της τελικής πράξης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ από τον οικείο δήμο θα είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με τους ακόλουθους τρόπους, εναλλακτικά: Με την απλή επίδειξη της βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος από τον ενδιαφερόμενο στην περίπτωση φυσικής παρουσίας του στην οικεία υπηρεσία του δήμου για την παραλαβή της πράξης ή με την αποστολή απλού φωτοαντιγράφου της βεβαίωσης με τηλεομοιοτυπία στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή με την αποστολή σκαναρισμένου φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικά στην οικεία υπηρεσία του δήμου ή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος –ΕΡΜΗΣ/EKE-EUGO. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από δήμους θα είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.


Αδειοδοτήσεις ΚΥΕ ειδικά τροφίμων και ποτών
Για τα ΚΥΕ διάθεσης τροφίμων και ποτών η διαδικασία προέγκρισης θα είναι ανάλογη με αυτή που προαναφέρθηκε, με τη διαφορά ότι θα εκτελείται στον οικείο δήμο, αλλά και σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO). Διαφορές θα υφίστανται μόνο σε ό,τι θα αφορά στη διαδικασία αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα σχεδιάζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προβλέπονται τα εξής:

Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας
Για την αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν επίσης να απευθυνθούν στον οικείο δήμο, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή στις αρμόδιες υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (ERMIS-EUGO). Εκεί θα προσκομίζουν τα εξής:

α) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα αναγγέλλεται η ίδρυση και λειτουργία ΚΥΕ.

β) Υπεύθυνη δήλωση του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού, με την οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται όλες οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο κατάστημα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία θα αποδέχεται τον ορισμό του (στην περίπτωση που ο αναγγέλλων είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υγειονομικώς και αγορανομικώς υπεύθυνο).

δ) Το προβλεπόμενο από σχετική ΚΥΑ παράβολο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ θα αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO).

Στην περίπτωση που ο αναγγέλλων είναι φυσικό πρόσωπο, θα επιδεικνύει στον οικείο δήμο ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή θα αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου. Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία αναγγέλλεται από εταιρεία, θα κατατίθενται με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου ή θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, πρώτον, θεωρημένο αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρισμένου στο μητρώο καταστατικό της εταιρείας και, δεύτερον, πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας.

Άδεια με τη βεβαίωση υποβολής της αναγγελίας
Ο οικείος δήμος με την υποβολή των υπεύθυνων δηλώσεων αναγγελίας και του παραβόλου θα χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ για μία ή περισσότερες δραστηριότητες. Στη βεβαίωση αυτή θα αναγράφεται, με ευθύνη του ενδιαφερομένου, μεταξύ άλλων, η ταχυδρομική διεύθυνση του καταστήματος, οι δραστηριότητές του αναφορικά με το εν λόγω κατάστημα, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του. Η βεβαίωση υποβολής αναγγελίας θα επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.

Ο δήμος θα οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέον των υπεύθυνων δηλώσεων και του παραβόλου, για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Εν συνεχεία, ο δήμος θα κοινοποιεί το έντυπο της αναγγελίας ίδρυσης και λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος εντός 5 ημερών στην υγειονομική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την πυροσβεστική υπηρεσία. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, θα διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των ΚΥΕ διάθεσης τροφίμων και ποτών.

Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό ή τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση η οποία δικαιολογεί την οριστική παύση της λειτουργίας του καταστήματος ή τη διακοπή της λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι αρμόδιοι ελεγκτές θα προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Προϋπόθεση για την έναρξη της δραστηριότητας του Καταστήματος θα είναι η προηγούμενη έκδοση βεβαίωσης άσκησης επιτηδεύματος του ενδιαφερομένου από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Σε περίπτωση μεταβολής ή διακοπής εργασιών, καθώς και για κάθε περίπτωση αντικατάστασης άδειας που προϋποθέτει ενημέρωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, θα ενημερώνεται και η οικεία υπηρεσία του δήμου.