Την ίδρυση εταιρειών με το… πάτημα ενός κουμπιού προβλέπει το αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο, προτάσσοντας την ηλεκτρονική αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε επιχειρηματία να αναλαμβάνει νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, κρατώντας απόσταση από τη γραφειοκρατία των συναρμόδιων κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, με το ισχύον πλέον καθεστώς παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών μέσω αποκλειστικά ηλεκτρονικής διαδικασίας –ειδικότερα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ). Οι ενδιαφερόμενοι ταυτοποιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-ID). Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση παρέχεται από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, εφόσον παρέχουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και κωδικού χρήστη που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την πρόσβασή του στο TAXISnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου. Της διαδικασίας εξαιρούνται εταιρείες για τις οποίες απαιτούνται συμβολαιογραφικά έγγραφα.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα συγκεντρώνονται από την εν λόγω υπηρεσία μετά από εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου προς αυτή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στην e-ΥΜΣ τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας, την εγγραφή αυτής στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ.

Όλα τα στοιχεία και παραστατικά μετά την ολοκλήρωση της σύστασης και εγγραφής της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο, ανακατευθύνονται στο TAXIS, ώστε να καταχωρείται σε αυτό ο ΑΦΜ, ο Αριθμός ΓΕΜΗ και κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για τη χορήγηση κλειδαρίθμου.

Για την ίδρυση της εταιρείας θα κατατίθεται ηλεκτρονικά Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης και, όπου απαιτείται, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Για όσους επιχειρηματίες ακολουθήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία ίδρυσης εταιρείας καθορίζεται έκπτωση στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης. Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της e-ΥΜΣ δεν καταβάλλεται για όσες συστάσεις γίνουν μέσω e-ΥΜΣ εντός του πρώτου έτους από τη θέση σε ισχύ του νόμου.

Για τους παραδοσιακούς
Όσες επιχειρήσεις επιλέγουν τον… παραδοσιακό τρόπο σύστασης, για την εγγραφή τους στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο TAXIS τα εξής στοιχεία:

  • Τον Αριθμό ΓΕΜΗ και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης της σύστασης της εταιρείας,
  • τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων,
  • τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης για την εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση ΑΦΜ. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι απαιτούμενες από το νόμο εξουσιοδοτήσεις.

Το TAXIS εν συνεχεία προβαίνει αυτοματοποιημένα στην εγγραφή της εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και χορηγεί ηλεκτρονικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων διαδικασιών και για να αποδοθεί κλειδάριθμος TAXIS στην εταιρεία, η Υπηρεσία Μιας Στάσης θέτει στη διάθεσή της πρόσβαση στο κατάλληλο πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS, προκειμένου να καταχωριστούν σε αυτό ο ΑΦΜ, ο Αριθμός ΓΕΜΗ και όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να χορηγηθεί κλειδάριθμος TAXISnet. Το TAXIS επιστρέφει έναν προσωρινό κλειδάριθμο.

Επισημαίνεται ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει την καθιέρωση πρότυπου καταστατικού σύστασης ομορρύθμων εταιρειών, ετερορρύθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και ανωνύμων εταιρειών, του οποίου τη χρήση δύναται να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος.