Πώς χορηγούνται οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και ποιοι δικαιούνται να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος; Πώς καθορίζονται ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων; Τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα τις βρείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.

Πώς χορηγούνται οι άδειες εκμετάλλευσης περιπτέρων και ποιοι δικαιούνται να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος; Πώς καθορίζονται ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων; Τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα τις βρείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.

Η κα Σταματία Παπακωνσταντίνου, προϊσταμένη του τμήματος περιπτέρων, κυλικείων, σωματείων και αδειών τσιγάρων της Νομαρχίας Αθηνών, μίλησε στο «μαγαζί μας», διευκρινίζοντας: «Το δικαίωμα εκμετάλλευσης των περιπτέρων ή των κυλικείων ασκείται κατόπιν αδείας που χορηγείται με απόφαση του νομάρχη. Η άδεια αυτή, όπως είναι γνωστό, δίνεται στους ανάπηρους από τον αλβανικό πόλεμο, σε εκείνους του αμάχου πληθυσμού, του δημοκρατικού στρατού, στους ανάπηρους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης, σ’ αυτούς της ειρηνικής περιόδου με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 30%, στους ανάπηρους κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και της εισβολής στην Κύπρο και τέλος στα θύματα πολέμου.

Στη νομαρχία αναρτάται πίνακας σχολαζόντων περιπτέρων, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα περίπτερα που είναι προς διάθεση, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Νομαρχία ζητά εισήγηση από τους αρμόδιους δήμους, σχετικά με τις θέσεις των περιπτέρων που έχουν αναρτηθεί στον κατά τα ανωτέρω πίνακα. Οι εισηγήσεις αυτές είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με τον νόμο 1416/1984. Παρ’ όλα αυτά, αν οι εισηγήσεις δεν υποβληθούν στον νομάρχη μέσα σε ένα μήνα από τότε που ζητήθηκαν, τότε εκείνος αποφασίζει και χωρίς αυτές. Εκτός όμως από τις εισηγήσεις των δήμων απαιτείται και η εισήγηση της οικείας οργάνωσης αναπήρων.

Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του περιπτέρου ασκείται αυτοπροσώπως από εκείνον στον οποίο παραχωρήθηκε. Αν όμως συντρέχουν ορισμένοι λόγοι, όπως για παράδειγμα υγείας, αγραμματοσύνης κλπ, τότε ο δικαιούχος μπορεί να το εκμισθώσει σε τρίτο πρόσωπο και η μίσθωση αυτή πρέπει να εγκριθεί από τη Νομαρχία. Η υπεκμίσθωση απαγορεύεται ρητά.

Όσον αφορά τον τύπο και τις διαστάσεις των περιπτέρων, αυτά καθορίζονται από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας, Συντονισμού και Δημοσίων Έργων (Φ.443531/24/300030/1969 η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Φ. 900/ΑΔ.786/Σ.38/99). Οι καταγγελίες που γίνονται για υπέρβαση των διαστάσεων ελέγχονται από τη Νομαρχία μέσω των αρμόδιων αστυνομικών τμημάτων και των μηχανικών της. Αν διαπιστωθεί υπέρβαση, αυτή συνεπάγεται ανάκληση της αδείας μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος που παρέχεται από τη Νομαρχία στον ιδιοκτήτη για να συμμορφωθεί».