Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις αντιμετωπίζει απρόβλεπτες προκλήσεις και επιπλοκές κατά τη μετάβασή της στο υπολογιστικό νέφος. Σύμφωνα με νεότερη μελέτη της Accenture, πολλές επιχειρήσεις παρά τις εστιασμένες προσπάθειές τους διαχρονικά, αδυνατούν ακόμα να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud. Για την διεξαγωγή της μελέτης «Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value» η Accenture απευθύνθηκε σε 750 ανώτατα Business & IT στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων σε 11 κλάδους 17 χωρών. Όπως διαπιστώθηκε, μόλις το 37% των εταιρειών επιτυγχάνουν την πλήρη αξία, που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud (αύξηση μόλις 2% από την αρχική μελέτη της Accenture το 2018).

Παρά το γεγονός ότι η επίτευξη αξίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική και επίκαιρη, μόνο το 45% των business και ΙΤ στελεχών δήλωσαν «πολύ ικανοποιημένοι» από τα αποτελέσματα στο cloud (μόλις 1% παραπάνω από την μελέτη του 2018). Επιπλέον, μόνο το 29% των στελεχών δήλωσαν απόλυτη βεβαιότητα ότι οι πρωτοβουλίες των επιχειρήσεών τους για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος θα δημιουργήσει την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο.

Η μελέτη επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά καλύτερα, όταν οι επιχειρήσεις έχουν εισέλθει δυναμικά στο cloud. Το 46% των εταιρειών με ισχυρή υιοθέτηση και αξιοποίηση του cloud φαίνεται ότι αποκομίζουν πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη έναντι 36% των εταιρειών με «μετριοπαθή» υιοθέτηση και 28% με περιορισμένη. Πάντως, το 80% των business στελεχών αντιμετωπίζουν πλέον το υπολογιστικό νέφος ως μέσο άμβλυνσης της αβεβαιότητας των επιχειρήσεων και μείωσης του ρίσκου, ενώ κατά το 87% θεωρούν το cloud σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής τους για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.